VKM

NR VKM DATA
378 PËR MIRATIMIN E RREGULLIT TEKNIK PËR PAJISJET RADIO, NJOHJEN E NDËRSJELLË TË VLERËSIMIT TË KONFORMITETIT TË TYRE DHE PËRCAKTIMIN E LISTËS SË STANDARTEVE TË HARMONIZUARA 1 05.06.2019
86 PËR MIRATIMIN E BUXHETIT PËR AUTORITETIN E KOMUNIKIMEVE ELEKTRONIKE DHE POSTARE, 14.02.2018
1 PËR ZBATIMIN E PLANIT KOMBËTAR TË FREKUENCAVE PËR LIRIMIN EFEKTIV TË FREKUENCAVE TË DIVIDENTIT DIXHITAL NGA TRANSMETIMET AUDIOVIZIVE 1.04.2017
277 PËR MIRATIMIN E PLANIT KOMBËTAR TË FREKUENCAVE 29.03.2017
62 PËR MIRATIMIN E FONDIT TË SHPENZIMEVE, PËR VITIN 2017, PËR AUTORITETIN E KOMUNIKIMEVE ELEKTRONIKE E POSTARE 3.2.2017
599 PËR MIRATIMIN E PAGESAVE QË KRYHEN NË AUTORITETIN E KOMUNIKIMEVE ELEKTRONIKE DHE POSTARE, PËR CAKTIMIN DHE PËRDORIMIN E FREKUENCAVE, TË NUMRAVE DHE TË SERIVE NUMERIKE 23.07.2010
851 KALIMIN E TË DHËNAVE MBI SHTRIRJEN E RRJETIT TË INFRASTRUKTURËS INXHINIERIKE TE BASHKITË 07.12.2016
545 PËR MIRATIMIN E STRUKTURËS DHE TË NIVELEVE TË PAGAVE TË NËPUNËSVE CIVILË/NËPUNËSVE, ZËVENDËSMINISTRIT DHE NËPUNËSVE TËKABINETEVE, NË KRYEMINISTRI, APARATET E MINISTRIVE TË LINJËS, ADMINISTRATËN E PRESIDENTIT, KUVENDIT, KOMISIONIT QENDROR TË ZGJEDHJEVE, GJYKATËN E LARTË(2) PROKURORINË E PËRGJITHSHME, DISA INSTITUCIONE TË PAVARURA, INSTITUCIONET NË VARËSI TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE/KRYEMINISTRIT, INSTITUCIONET NË VARËSI TË MINISTRAVE TË LINJËS DHE ADMINISTRATËN E PREFEKTIT 11.08.2011
17 PËR PËRCAKTIMIN E RREGULLAVE TË DETAJUARA MBI ZBATIMIN
E NDALIMEVE TË PARASHIKUARA NË LIGJIN NR. 138/2015 “PËR GARANTIMIN E INTEGRITETIT TË PERSONAVE QË ZGJIDHEN, EMËROHEN OSE USHTROJNË FUNKSIONE PUBLIKE”
2016
6174 PËRCAKTIMIN E DËNDËSIË SË PIKAVE TË AKSESIST PËR OFRMIN E SHËRBIMIT UNIVERSAL POSTAR 16.12.2015
1039 PËRCAKTIMIN E PROCEDURAVE PËR EMËRTIMIN, PRODHIMIN PËRDORIMIN DHE TREGËTIMIN E PULLËS POSTARE SHIPËTARE 16.02.2015
546 PËR MIRATIMIN E RREGULLIT TEKNIK “PËR PAJISJET RADIO DHE
FUNDORE TË TELEKOMUNIKACIONEVE DHE NJOHJEN E NDËRSJELLË TË
VLERËSIMIT TË KONFORMITETIT TË TYRE”
13.06.2013
322 PËR MIRATIMIN E DOKUMENTIT TË POLITIKAVE PËR KOMUNIKIMET ELEKTRONIKE NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË 5.5.2010
599 PËR MIRATIMIN E PAGESAVE QË KRYHEN NË AUTORITETIN E KOMUNIKIMEVE ELEKTRONIKE DHE POSTARE, PËR CAKTIMIN DHE PËRDORIMIN E FREKUENCAVE, TË NUMRAVE DHE TË SERIVE NUMERIKE 23.07.2010
187 PËR MIRATIMIN E STRUKTURËS DHE TË NIVELEVE TË PAGAVE TË NËPUNËSVE CIVILË/NËPUNËSVE, ZËVENDËSMINISTRIT DHE NËPUNËSVE TË KABINETEVE, NË KRYEMINISTRI, APARATET E MINISTRIVE TË LINJËS, ADMINISTRATËN E PRESIDENTIT, KUVENDIT, KOMISIONIT QENDROR TË ZGJEDHJEVE, GJYKATËN E LARTË, PROKURORINË E PËRGJITHSHME, DISA INSTITUCIONE TË PAVARURA, INSTITUCIONET NË VARËSI TË KRYEMINISTRIT, INSTITUCIONET NË VARËSI TË MINISTRAVE TË LINJËS DHE ADMINISTRATËN E PREFEKTIT (1)(2) 08.03.2017
Leave a reply