PLANI KOMBËTAR I FREKUENCAVE

Miratohet Plani Kombëtar i Frekuencave me Vendimin e Këshillit të Ministrave Nr. 277, datë 29.3.2017.

Ky plan është i bazuar tek Radio Rregulloret e ITU dhe Publikimet e CEPT. Plani është në përputhje me detyrimet që rrjedhin nga marreveshjet ndërkombëtare apo nga anëtarësimi i Republikës së Shqipërisë në organizata ndërkombëtare.

Plani përcakton brezat e frekuencave dhe shërbimet përkatëse të radiokomunikimit, gjithashtu për secilin përdorim Plani ka përcaktuar edhe administratorin e spektrit.

Plani ka të përcaktuara edhe rekomandimet dhe standartet teknike respektive që aplikohen për çdo përdorim të brezave të frekuencave.

PLANI KOMBËTAR I FREKUENCAVE

 

 

 

 

 

Leave a reply