• PLANI I PËRDORIMIT TË FREKUENCAVE

    Plani i Përdorimit të Frekuencave, është miratuar me vendimin e Këshillit Drejtues Nr. 18, datë 26.10.2017. Ky plan ka implementuar të gjitha ndryshimet në Planin Kombëtar të Frekuencave (PKF) të miratuar me vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 277, datë 29.03.2017. Plani i Përdorimit është i përditësuar me ndryshimet më të fundit të ECA Table

    Read more
  • PLANI KOMBËTAR I FREKUENCAVE

    Miratohet Plani Kombëtar i Frekuencave me Vendimin e Këshillit të Ministrave Nr. 277, datë 29.3.2017. Ky plan është i bazuar tek Radio Rregulloret e ITU dhe Publikimet e CEPT. Plani është në përputhje me detyrimet që rrjedhin nga marreveshjet ndërkombëtare apo nga anëtarësimi i Republikës së Shqipërisë në organizata ndërkombëtare. Plani përcakton brezat e frekuencave

    Read more

Photostream