• Detyrimet e sipërmarrësve me FNT

  AKEP analizon tregjet e komunikimeve elektronike në mënyrë periodike sipas procedurës së analizës së tregut e cila konsiston në identifikimin e tregjeve përkatës dhe vlerësimin nëse në tregun përktës të justifikueshëm për ndërhyrje ex-ante  ka ose jo sipërmarrës me Fuqi të Ndjeshme në Treg (FNT). Në rast të gjetjes së FNT, AKEP vendos masa/detyrime rregulloreRead more
 • Standarte

  Standartet e aplikuara ne Treguesit e Cilesise se Sherbimit (QoS) ETSI EG 202 057 ETSI: EG 202 057-1 V1.1.1(2005-10) ETSI: EG 202 057-1 V1.2.1(2005-10) ETSI: EG 202 057-2 V1.2.1(2005-10) ETSI: EG 202 057-3 V1.1.1(2005-04) ETSI: EG 202 057-4 V1.1.1(2005-10) ETSI EG 201 769. ETSI EG 201 769-1. ETSI EG 201 769-1 V1.1.2 (2000-10); ETSI TRRead more
 • Aktet e pagesave

  Rregullore per Pagesat per Mbikqyrjen e Tregut Te Komunikimeve Elektronike VKM nr.599, datë 23.7.2010 Për miratimin e Pagesave që kryhen në AKEP, i ndryshuar Udhezim Nr. 28, datë 12.11.2015 Për një ndryshim në udhëzimin Nr.30 datë 23.12.2014  për Përcaktimin e Tarifës së Shërbimit për Shërbimet e Radiokomunikacionit Udhëzim Nr.30, datë 31.12.2014 Për përcaktimin e TarifësRead more
 • Llojet e Pagesave

  Pagesat që kryhen në AKEP janë: Pagesa për mbikqyrjen e tregut të komunikimeve elektronike. Sipërmarrësit që ofrojnë rrjete dhe/ose shërbime publike të komunikimit, janë të detyruar të paguajnë një pagesë vjetore për mbikqyrjen e tregut të komunikimeve elektronike nga AKEP-i. Kjo pagesë nuk duhet të jetë më shumë se 0,5 % e së ardhurës vjetoreRead more
 • Publikohet Strategjia dhe Plani i Veprimit të AKEP për vitin 2018

  Këshilli Drejtues i AKEP me Vendimin nr.29, datë 29.12.2017 miratoi dokumentin “Strategjia dhe Plani i Veprimit të AKEP për Vitin 2018”. Ky dokument përmban fushat kryesore dhe prioritetet strategjike ku do fokusohet puna e AKEP gjatë vitit 2018. AKEP do të punojë që gjatë vitit 2018 të ketë progres në katër fusha kryesore nëpërmjet prioriteteveRead more
 • Informacion mbi insfrastukturën rrugore në ndërtim

  ARRSH SEGMENTET RRUGORE TË PARASHKIKUARA NGA ARRSH PËR RIKONSTRUKSION/NDËRTIM PËR VITIN 2016 - 2017 BASHKITË SEGMENTET RRUGORE TË PARASHIKUARA NGA BASHKITË PËR RIKONSTRUKSION / SISTEMIM PËR VITIN 2018 SEGMENTET RRUGORE TË PARASHIKUARA NGA BASHKITË PËR RIKONSTRUKSION / SISTEMIM PËR VITIN 2017 SEGMENTET RRUGORE TË PARASHIKUARA NGA BASHKITË PËR RIKONSTRUKSION / SISTEMIM PËR VITIN 2016  Read more

Photostream