• VKM

    NR VKM DATA 86 PËR MIRATIMIN E BUXHETIT PËR AUTORITETIN E KOMUNIKIMEVE ELEKTRONIKE DHE POSTARE PËR VITIN 2018 14.02.2018 1039 PERCAKTIMIN E PROCEDURAVE PER EMETIMIN, PRODHIMIN, PERDORIMIN DHE TREGETIMIN E PULLES POSTARE SHQIPTARE 16.12.2015 788 PER PERCAKTIMIN E TARIFES DHE TE PESHES SE SHERBIMEVE TË REZERVUARA PËR OPERATORIN PUBLIK POSTAR 26.11.2004 360 PËR MIRATIMIN ERead more
  • Rregullore

    Nr RREGULLORE Data 46 INSPEKTIMIT TË VEPRIMTARISË SË SIPËRMARRËSVE TË RRJETEVE DHE SHËRBIMEVE TË KOMUNIKIMEVE ELEKTRONIKE 27.10.2016 45 RREGULLORE PËR METODIKËN E INSPEKTIMIT TË VEPRIMTARISË SË OFRUESVE TË SHËRBIMEVE POSTARE 27.10.2016 42 RREGULLORE PËR LLOGARITJEN E KOSTOVE NETO TË SHËRBIMIT UNIVERSAL POSTAR 03.03.2016 41 RREGULLORE PËR NDARJEN E LLOGARIVE DHE LLOGARITJEN E KOSTOVE PËR OFRIMINRead more
  • Ligje

    NR LIGJE DATA 46 LIGJE PËR SHËRBIMET POSTARE NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË1 2015Read more

Photostream