• Vendime të Këshillit Drejtues, Viti 2018

  Vendim Nr.100 datë 24.12.2018 për “Miratimin e Strategjisë dhe Planit të Veprimit të AKEP për vitin 2019” Vendim Nr.99, datë 24.12.2018 mbi “Shqyrtimin e ankimit administrativ të sipërmarrësit Adanet sh.p.k, kundër masës administrative të dënimit me gjobë” Vendim Nr.96 datë 10.12.2018 për “Shqyrtimin e ankimit të sipërmarrësit Neofone sh.p.k., me objekt: “Mosdhënia e aksesit në

  Read more
 • Vendime të Këshillit Drejtues, Viti 2019

    Vendim Nr. 32, datë 20.09.2019  “Mbi miratimin e raportit përmbledhës të KVO-së, njoftimin e fituesit dhe botimin e fituesit, të tenderit publik më proçedurë të hapur me objekt: “Dhënia e të drejtave  të përdorimit në brezin e frekuencave 800 MHz (790-862 MHz) spektër i paalokuar”, ref. 1X10 MHz i çiftuar-800-2019’’ Vendim I Ndërmjetëm Nr.29 , date

  Read more
 • Arkiva e vendimeve te keshillit drejtues

  Vendime te Keshillit Drejtues, Viti 2017 6414 Vendime te Keshillit Drejtues, Viti 2016  6105 Vendime te Keshillit Drejtues, Viti 2015  27935 Vendime te Keshillit Drejtues, Viti 2014  12503 Vendime te Keshillit Drejtues , Viti 2013   12568 Vendime te Keshillit Drejtues , Viti 2012  13160 Vendime te Keshillit Drejtues , Viti 2011  4973 Vendime te Keshillit Drejtues , Viti 2010  5657 Vendime te Keshillit

  Read more

Photostream