• Faturimi

    Në kontrata duhet të jetë e specifikuar që Fatura e shërbimit do të jetë mujore, ndërsa pajtimtarët duhet të kenë të drejtën të kontrollojnë faturat e tyre dhe të paguajnë edhe pjesërisht, pra të ekzistojnë fatura me vlera të pjesshme. Në këtë kontekst AKEP rekomandon që kontrata të përfshijë: Specifikime të faturës së detajuar kurRead more
  • Tarifat

    Shërbimi i aksesit në internet- Tarifat Sipërmarrësit që ofrojnë akses në Internet janë, në përgjithësi, të lirë të përcaktojnë dhe vendosin tarifat. Për t’u pajisur me informacion rreth tarifave, duhet të kujtoni që: Sipërmarrësit e rrjeteve dhe të shërbimeve të komunikimeve elektronike publike janë të detyruar të publikojnë informacion të saktë dhe të hollësishëm përRead more

Photostream