• Si të ankohemi?

    Si të ankohemi për zbatimin e kushteve kontraktore për ofrimin e shërbimeve postare? Faza e parë – ankesa me shkrim. Ju keni të drejtë të ankoheni për kryerjen e shërbimit duke i drejtuar një ankesë me shkrim ofruesit të shërbimit brenda 30 ditëve nga: marrja e faturës për shërbimin e ofruar, nëse ankesa i referohetRead more
  • Ankesa & Probleme me Shërbimin 

    Nëse nuk jeni të kënaqur me shërbimin e ofruar nga operatori juaj, së pari duhet t’i drejtoheni ofruesit të shërbimit. Nëse nuk jeni të kënaqur me përgjigjen e dhënë, ju mund t’i drejtoheni AKEP dhe më pas gjykatës lexo më tepër…. AKEP ndërhyn në zgjidhjen e mosmarrëveshjeve midis përdoruesve dhe ofruesve të shërbimeve postare, kur

    Read more

Photostream