Dëmshpërblimi

Në rast shkaktimi dëmi gjatë kryerjes së shërbimit, ofruesi i shërbimit postar i paguan një përdoruesi të shërbimit postar një shumë ekuivalente me shumën e dëmit të shkaktuar, por jo më shumë se kufiri maksimal i përcaktuar. Dëmshpërblimi maksimal është: për humbjen, dëmtimin apo vjedhjen e një objekti të siguruar, sa vlera e dëmtuar, porRead more