• Sqarime dhe Këshilla për shmangien e skemave të mashtrimit me thirrjet telefonike

  Tiranë, më 10.07.2018. Në vijim të shqetësimeve të ngritura kohët e fundit në Shqipëri për skemën mashtruese të përdorur me thirrjet telefonike nga numra me prefiks ndërkombëtar, AKEP jep sqarimet dhe këshillat e mëposhtme për konsumatorët për këtë cështje. Nëse keni thirrje të humbura në aparatin tuaj celular nga numra të cilët nuk i njihni

  Read more
 • Plani vjetor i pranimeve në shërbimin civil të AKEP

  Në mbështetje të ligjit nr. 9918, datë 19. 05. 2008 “Për komunikimet elektronike në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar (ligjin nr. 9918), Vendimit nr. 88/2015 “Për miratimin e strukturës, organikës dhe kategorizimit të pozicioneve të punës të Autoritetit të Komunikimeve Elektronike dhe Postare (AKEP)” të Kuvendit të Shqipërisë dhe në zbatim të Ligjit nr. 152/2013,

  Read more
 • Koordinatori për të Drejtën e Informimit, AKEP

  Koordinatori për të drejtën e informimit i Komisionerit për Autoritetin e Komunikimeve Elektronike dhe Postare Znj. Esmeralda DERVISHI Email: koordinator.informimi@akep.al Tel :  0035542259571 Fax : 0035542259106 Adresa: Rruga “Reshit Çollaku”, Tiranë Orari: E Hënë – E Enjte  08:00 – 16:30 E Premte 08:00 – 14:00  

  Read more
 • Regjistri i Kërkesave dhe Përgjigjeve

  Nr. Rendor(1) Data e rregjistrimit të kërkesës(2) Objekti(3) Data e kthimit të përgjigjes(4) Statusi i kërkesës(5) Tarifa(6) 1. 07.04.2017 Kërkesë Info mbi rritjen e tarifave nga operatorët 20.04.2017 përfunduar nuk ka 2. 15.01.2018 Kërkesë informacion për vënie në dispozicion e dokumentacionit 18.01.2018 përfunduar nuk ka 3. 18.01.2018 Kërkesë Informacion mbi www.ebanking.al 05.02.2018 përfunduar nuk ka 4. 11.02.2018

  Read more
 • Kerkese per Informacion Publik

  Read more
 • Ligji per te Drejten e Informimit

  Read more
 • Programi i Transparencës

  PROGRAMI I TRANSPARENCËS PËR AUTORITETI I KOMUNIKIMEVE ELEKTRONIKE DHE POSTARE. 

  [efitems title=”HYRJE” text=”Në përputhje me nenin 7 të ligjit nr.119/2014 ‘Për të Drejtën e Informimit’ është përgatitur programi i transparencës për Autoritetin e Komunikimeve Elektronike dhe Postare (AKEP). Ky program përcakton kornizën ligjore të veprimtarisë së autoritetit në kuadër të ligjit nr.119/2014 ‘Për të

  Read more
 • Testimi i shpejtësisë broadband

  AKEP ofron per te gjithe perdoruesit e internetit një mjet për të testuar shpejtësinë broadband Testeri i Broadband-it mat: Shpejtesine e shkarkimit (download speed) për marrjen e te dhenave nga interneti. Shpejtesine e ngarkimit (upload speed) për dergimin e te dhenave nga internet Vonesen e marrjes-dergimit te te dhenave (Ping test)   Për rezultate më

  Read more
 • Domain

  Adresat e Internetit Ajo që zakonisht quhet një “adresë Interneti” (“Internet Address”) mund t’i referohet një adrese IP, një faqe interneti ose një e-mail. Kjo adresë përbëhet nga një numër (sekuence) shifrash  dhe përdoret për të identifikuar një burim (p.sh.kompjuter, router, etj) në Internet. Emrat e domain-eve dhe adresat IP Një emër domain-i është një

  Read more
 • Roli i AKEP në mbrojtje të përdoruesit

  Si vepron AKEP për mbrojtje të interesave të përdoruesit? AKEP përmbush përgjegjsinë e tij për mbrojtje të interesave të përdoruesve nëpërmjet:   mbikqyrjes, kontrollit dhe monitorimit të veprimtarisë të sipërmarrësve të komunikimeve elektronike dhe postare zgjidhjes së mosmarrëveshjeve midis pajtimtarëve dhe sipërmarrësve të komunikimeve elektronike dhe postare nxitjes së konkurrencën efiçente për sigurimin e shërbimeve

  Read more

Photostream