Vendime te Keshillit Drejtues

Vendim Nr.12, datë 19.04.2017 Për " Miratimin e dokumentit " Statusi i Shërbimit Universal të komunikimeve elektronike - 2017""

Vendim Nr.11, datë 19.04.2017 Për " Miratimin e Raportit të veprimtarisë së Autoritetit të Komunikimeve Elektronike dhe Postare (AKEP) për vitin 2016" 

Vendim Nr.10, datë 19.04.2017 Për "Miratimin e dokumentit për këshillim publik "Rregullore për Autorizimin e Përgjithshëm"

Vendim Nr.9, datë 16.03.2017 Për "Miratimin për këshillim publik të dokumentit "Rishikim i tarifave të aksesit bitstream dhe LLU të miratuar me Vendimet e Këshillimit Drejtues të AKEP me Nr.2703 dhe 2704, datë 22.12.2016""

Vendim Nr.8, datë 16.03.2017 Për "Shqyrtimin e ankimit administratov të sipërmarrësit Arsen Shahaj, person fizik, Mbi Vendimin Përfundimtar të Inspektimit nr.15, datë 27.02.2017"

Vendim Nr.5, datë 16.02.2017 Për "Shqyrtimin e ankimit administrativ të sipërmarrësit Albtelecom Sh.a., me objekt "Ndryshimin e Vendimit te Këshillit Drejtues Nr.2702, datë 22.12.2016 për "Përcaktimin e sipërmarrësit Albtelecom Sh.a., me FNT për tregjet me shumicë të aksesit broadband dhe linjat me qira me masat përkatëse""

Vendim Nr.4, datën 16.02.2017 Për "Shqyrtimin e ankimit administrativ të sipërmarrësit Albtelecom Sh.a., me objekt "Ndryshimin e Vendimit të Këshillit Drejtues Nr.2701, datë 22.12.2016 për "Miratimin e Dokumentit: Analizë e Tregjeve me shumicë të aksesit broadband në Internet dhe Linjave me Qira-Domumenti Perfundimtar"" 

Lajme

AKEP hap zyrën e sektorit rajonal të Monitorimit dhe Inspektimit Vlorë

AKEP hap zyrën e sektorit rajonal të Monitorimit dhe Inspektimit…

 Vlorë më 31 Mars 2017- AKEP në kuadër të zbatimit të Vendimit të...

Organizohet në Berat takimi i radhës mbi stabilizimin e infrastrukturës urbane të Komunikimeve Elektronike

Organizohet në Berat takimi i radhës mbi stabilizimin e infrastrukturës…

Në vijim të procesit për përmiresimin dhe stabilizimin e situates të rrjeteve urbane...

Njoftim

Njoftim

Në datën 17/18.03.2017 siç ishte njoftuar, AKEP në zbatim të Rregullores “Për shërbimin...

Organizohet në Elabsan takimi i radhës mbi stabilizimin e infrastrukturës urbane të komunikimeve elektronike

Organizohet në Elabsan takimi i radhës mbi stabilizimin e infrastrukturës…

 Në vijim të procesit për përmirësimin dhe stabilizimin e situatës së rrjeteve urbane...

AKEP-Jo-duhanit2

Per pagesat qe kryhen ne AKEP

Dokumenti per Keshillim Publik

Pergjigje te Komenteve

Dokumenti Perfundimtar