PLANI KOMBËTAR I FREKUENCAVE

Plani kombëtar i frekuencave publikohet si vendim i miratuar i Këshillit të Ministrave Nr. 466, datë 27.2.2013 për “Miratimin e planit kombëtar të frekuencave”, në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të nenit 63, të ligjit nr.9918, datë 19.5.2008, “Për komunikimet elektronike në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar.
 
Ky plan, i cili është i bazuar tek Rregulloret Radio të ITU dhe Publikimet CEPT, në përputhje me detyrimet që rrjedhin nga marreveshjet ndërkombëtare apo nga anëtarësimi i Republikës së Shqipërisë në organizata ndërkombëtare, percakton brezat e frekuencave për shërbimet e komunikimit radio dhe tregon alokimin e brezave të radio frekuencave duke dhënë një pamje të përgjithshme të përdorimit të spektrit të radio frekuencave në kuadër kombëtar dhe ndërkombëtar.
 
Kur është e pershtatshme, në brezat e frekuencave dhe shërbimet e caktuara, jepen kategoritë e perdoruesve, Civile/AKEP, Civile/KKRT, Qeveritare ose përdorim i përbashkët si dhe përdorimi kryesor. Gjithashtu jepen përdorimet kryesore dhe sistemet që priten të implementohen në shumicën e vendeve anëtare të CEPT.

PLANI KOMBËTAR I FREKUENCAVE