STATISTIKA TE TREGUT POSTAR

STATISTIKA TË TREGUT POSTAR:

AKEP, me qëllim informimin e publikut, palëve të interesuara dhe ofruesve të tregut të shërbimeve postare me treguesit kryesore të këtij tregu, mbledh dhe publikon  këto të dhëna, sipas përcaktimeve të Ligjit 46/2015, “Për Shërbimin Postar në Republikën e Shqipërisë”.

Treguesit janë përgatitur duke i’u referuar të dhënave të plotësuara nga:

·         Ofruesi i shërbimit universal postar, Posta Shqiptare sh.a.

·         Ofruesit e Shërbimeve alternative Postare.

    sipas formularëve të miratur dhe publikuar nga AKEP për të dhënave statistikore.

TREGUESIT E TREGUT  POSTAR

Të dhënat dhe treguesit në baza periodike, për tregun e shërbimeve postare në Republikën e Shqipërisë:

 

·         SHËRBIMI POSTAR – (Shërbime të postës brenda vendit/ndërkombëtarePjesët e tregut të ofruesve të shërbimit postarShërbimi universal)

Të dhënat dhe treguesit për tregun e  shërbimeve postare në mënyrë të detajuar mund ti gjeni ketu.