Statistika

AKEP-chart4AKEP, me qëllim informimin e publikut, palëve të interesuara dhe sipërmarrësve të tregut të komunikimeve elektronike dhe postare me treguesit kryesore të këtij tregu, mbledh dhe publikon  këto të dhëna, sipas përcaktimeve të ligjit “Për komunikimet elektronike në Republikën e Shqipërisë” 

Treguesit janë përgatitur duke i’u referuar të dhënave të plotësuara nga:

  • Sipërmarrësit e autorizuar nga AKEP për ofrimin e shërbimeve të komunikimeve elektronike, dhe
  • Operatorit publik postar dhe ofruesve të shërbimeve postare

    sipas formularëve të miratur dhe publikuar nga AKEP për të dhënave statistikore.

TREGUESIT E TREGUT TË KOMUNIKIMEVE ELEKTRONIKE 
Të dhënat dhe treguesit në baza periodike, për tregun e komunikimeve elektronike dhe shërbimeve postare në Republikën e Shqipërisë:

Të dhënat dhe treguesit për tregun e komunikimeve elektronike dhe shërbimeve postare në mënyrë të detajuar mund ti gjeni ketu: