Llojet e Pagesave

Pagesat që kryhen në AKEP janë:

 1. Pagesa për mbikqyrjen e tregut të komunikimeve elektronike.
  Sipërmarrësit që ofrojnë rrjete dhe/ose shërbime publike të komunikimit, janë të detyruar të paguajnë një pagesë vjetore për mbikqyrjen e tregut të komunikimeve elektronike nga AKEP-i. Kjo pagesë nuk duhet të jetë më shumë se 0,5 % e së ardhurës vjetore të vitit kalendarik të mëparshëm dhe duhet të realizohet brenda datës 30 prill të cdo viti.
 2. Pagesa për caktimin dhe përdorimin e frekuencave.
 3. Pagesa për caktimin dhe përdorimin e numrave dhe të serive numerike.
 4. Pagesa për financimin e shërbimit universal.
  Për kompensimin e kostove të shërbimit universal krijohet fondi i këtij shërbimi i cili menaxhohet dhe administrohet nga AKEP. Ky fond krijohet nga sipërmarrësit që zotërojnë rrjete të komunikimeve elektronike publike dhe ofrojnë shërbime të komunikimeve elektronike publike dhe ofruesit e shërbimeve të komunikimeve elektronike publike në territorin e Republikës së Shqipërisë, në përputhje me rregulloren e AKEP-it.
 5. Pagesa për tarifën e shërbimit të radiokomunikacionit.
  Në bazë të Ligjit nr. 9975, datë 28.07.2008 “Për Taksat Kombëtare”, dhe Udhëzimit të përbashkët të Ministrisë së Financave dhe AKEP, Nr. 30, datë 23.12.2014, “Për përcaktimin e tarifës së shërbimit për shërbimet e radiokomunikacionit” i ndryshuar, AKEP është agjent tatimor për llogaritjen, arkëtimin dhe transferimin në Buxhetin e Shtetit të tarifës së shërbimit të radiokomunikacionit.
 1. Regjistri i Kontratave të Prokurimeve AKEP 2018
 2. Regjistri i kontratave të Prokurimeve AKEP 2017
 3. Regjistri i Kontratave të Prokurimeve AKEP 2016
 1. Realizimi i fondit të shpenzimeve të AKEP per vitin 2014 dhe programi i shpenzimeve për vitin 2015
 2. Realizimi i fondit të shpenzimeve të AKEP për vitin 2015 dhe programi i shpenzimeve për vitin 2016
 3. Realizimi i fondit të shpenzimeve të AKEP për vitin 2016 dhe programi i shpenzimeve për vitin 2017
 1. Regjistri i realizimeve APP per katermujorin e pare 2015
 2. Regjistri i realizimeve APP per katermujorin e dyte 2015
 3. Regjistri i realizimeve APP per katermujorin e tretë 2015
 1. Regjistri i realizimeve APP për katërmujorin e parë 2016
 2. Regjistri i realizimeve APP për katërmujorin e dytë 2016
 3. Regjistri i realizimeve APP për katërmujorin e tretë 2016

 

 1. Regjistri i realizimeve të prokurimit publik për vitin 2016
 2. Regjistri i realizimeve APP për katërmujorin e parë 2017
 3. Regjistri i realizimeve APP për katërmujorin e dytë 2017
 1. Regjistri i realizimeve APP për katërmujorin e tretë 2017
 2. Regjistri realizimeve APP për katërmujorin e parë 2018
 3. Regjistri i realizimeve APP për katërmujorin e dytë 2018
 1. Regjistri i realizimeve  për katërmujorin e tretë 2018
 2. Regjistri i realizimeve të prokurimit publik për vitin 2018
 3. Regjistri i realizimeve APP për katërmujorin e parë 2019
 1. Regjistri i realizimeve  APP për katëmujorin e dytë 2019
Leave a reply