Regjistri i Kërkesave dhe Përgjigjeve

Nr. Rendor(1) Data e rregjistrimit të kërkesës(2) Objekti(3) Data e kthimit të përgjigjes(4) Statusi i kërkesës(5) Tarifa(6)
1. 07.04.2017 Kërkesë Info mbi rritjen e tarifave nga operatorët 20.04.2017 përfunduar nuk ka
2. 15.01.2018 Kërkesë informacion për vënie në dispozicion e dokumentacionit 18.01.2018 përfunduar nuk ka
3. 18.01.2018 Kërkesë Informacion mbi www.ebanking.al 05.02.2018 përfunduar nuk ka
4. 11.02.2018 Kërkesë informacion për vënie dispozicion dokumentacioni 24.02.2018 përfunduar nuk ka

 

 

Shënim:

Rregjistri përditësohet çdo tre muaj.

  1. Evidentohet kronologjia e kërkesave.
  2. Evidentohet nisja e shqyrtimit të kërkesës.
  3. Identifikohet lloji i kërkesës.
  4. Reflektohet afati i shqyrtimit të kërkesës dhe nepermjet klikimit njohja me përmbledhjen e përgjigjes.
    (Të dhënat personale anonimizohen në përputhje me ligjin nr.9887, datë 10.03.2008 “Për mbrojtjen e të dhënave personale”)
  5. Ndihmon kërkuesin për të njohur ecurinë e procesit.
  6. Evidenton vlerat monetare për dhënie të dokumentacionit në përputhje me udhëzimet përkatëse.

 

Leave a reply