Regjistrat të tjerë

Regjistri i Liçencave të Stacioneve Radio të Anijeve

Regjister i Çertifikatave të Operatorëve RadioDetar

Regjistri i Liçencave për Stacionet Radio të Avionit

Regjistër i Autorizimeve për Stacionet Radio Bregdetar

Regjistri i Çertifikatave dhe Liçencave të Radio Amatorëve Shqiptarë

Regjistri i Liçencave të Radioamatorëve të Huaj

Regjistri i Liçencave Autoriteti i Llogarive Detare dhe kodi AAIC

 

 

Leave a reply