Regjistri për komunikimet elektronike

Regjistri i Sipërmarrësve që ofrojnë rrjete dhe shërbime publike të komunikimeve elektronike në format elektronike

Regjistri i Sipermarresve për rrjete dhe shërbime publike të komukimeve elektronike në format pdf

Regjistri i sipërmarrësve për rrjete që mundësojnë transmetimin e programeve audiovizive në format pdf

 

 

Leave a reply