Regjistri për komunikimet elektronike

Regjistri i Sipërmarrësve që ofrojnë rrjete dhe shërbime publike të komunikimeve elektronike në format elektronike

Regjistri i Sipermarresve për rrjete dhe shërbime publike te komunikimeve elektronike ne format pdf

Regjistri i Sipërmarrësve për rrjete që mundësojnë transmetimin e programeve audiovizive  ne format pdf

 

Leave a reply