Konsultime të përfunduara

 1. Rregullimi i Tarifave te Sherbimeve Roaming Nderkombetar Shqiperi-Ballkani Perendimor
 2. Rregullimi i tarifave të sipërmarrësve me FNT në tregjet me shumicë të terminimit dhe tranzitimit te thirrjeve në rrjetet fikse 
 3. Mbi Publikimin e informacionit për tarifat si dhe kushtet e aksesit dhe përdorimit të shërbimeve të komunikimeve elektronike publike
 4. Analiza e tregut celular_tregu me pakice_tregjet me shumice akses origjin dhe terminimi nderkombetare
 5. Mbi dhënien e të drejtave të përdorimit të frekuencave të brezit 800 MHz (790-862 MHz)
 6. Rregullimi i tarifave të sipërmarrësve me FNT në tregjet me shumicë të terminimit te thirrjeve në rrjetet celulare-Këshillim Publik 2
 7. Për disa ndryshime në Rregulloren Nr. 2 datë 21.02.2008 “Për regjistrimin dhe administrimin e emrave të domain-eve nën .al dhe nën domain-et .gov, .mil.al, .edu.al, .com.al, .org.al dhe .net.al”, të ndryshuar
 8. Tregjet me shumice te terminimit dhe tranzitimit te thirrjeve ne rrjetet telefonike publike nga vendndodhje fikse
 9. Disa Ndryshimeve ne Rregullore nr 43 Për mënyrën e zbatimit të Portabilitetit të Numrit
 10. Vlerësimin e performancës së Bazës së të Dhënave Referencë të Centralizuar – CRDB të Portabilitetin të Numrit dhe për mënyrën e përzgjedhjes së operatorit të CRDB
 11. Analiza e tregut të shërbimeve celular 
 12. Rregullimi i tarifave të sipërmarrësve me FNT në tregjet me shumicë të terminit të thirrjeve në rrjete celular
 13. Rregullore për Autorizimin e Përgjithshëm
 14. Statusi i Shërbimit Universal të Komunikimeve Elektronike 2017 me Nr.12, datë 19.04.2017
 15. Rishikim i tarifave të aksesit bitstream dhe LLU të miratuar me  Vendimet e Këshillit Drejtues të AKEP me nr.2703 dhe 2704, datë 22.12.2016
 16. Mbi dhënien e të drejtave të përdorimit të frekuencave të brezit 800 Hz (790-862) Hz
 17. Vendim Nr.2691, datë 13.10.2016 Për “Miratimin për këshillim publik të dokumentit “Statusi i shërbimit Univesal të Komunikimeve Elektronike”
 18. Këshillim publik i rregullores Nr.12 Për të dhënat statistikore dhe financiare periodike
 19. Rregullore për Metodiken e Inspektimit të veprimtarise së siperparrësve të rrjeteve dhe shërbimeve të komunikimeve elektronike
 20. Rregullore për Metodiken e Inspektimit të veprimtarise së ofruesve të Shërbimeve Postare
 21. Rregullore për monitorimin e spektrit të frekuencave
 22. Rregullimi i tarifave të sipërmarrësve me FNT në tregjet me shumicë të aksesit broadband dhe në infrastrukturën aktive dhe pasive në rrjetet fizike
 23. Rregullore për mënyrën e zbatimit të Portabilitetit të Numrit
 24. Analizë e tregjeve me shumicë të aksesit broadband në Internet dhe Linjave ne Qira
 25. Këshillim Publik Rregullore Datë 03.12.2015 Për Llogaritjen e kostove neto të Shërbimit Universal Postar
 26. Këshillim Publik Rregullore Datë 19.11.2015 Per ndarjen e llogarive dhe llogaritjen e kostove te sherbimit universal postar
 27. Këshillim Publik Rregullore Datë 29.10.2015 Për Procedurat e Zgjidhjes së Mosmarrëveshjeve ndërmjet Përdoruesit dhe Ofruesit të Shërbimit Postar dhe Mosmarrëveshjeve ndërmjet Ofruesve të Shërbimit Postar
 28. Këshillim Publik Rregullore Nr.20, Datë 19.02.2010 Mbi “Pagesat për Mbikëqyrjen e Tregut të Komunikimeve Elektronike dhe Tregut të Shërbimit Postar”
 29. Këshillim Publik Rregullore për të Dhënat Statistikore dhe Financiare Periodike mbi Shërbimet e Ofruara nga Ofruesit e Shërbimeve Postare
 30. Këshillim Publik mbi dhënien e të drejtave të përdorimit të frekuencave në brezat 1900-1980 MHz, 2500-2690 MHz dhe kushtet e përdorimit të brezit 3400-3800 MHz
 31. Këshillim Publik Rregullore per Autorizimin e Përgjithshëm për Ofrimin e Sherbimeve Postare
 32. Këshillim Publik Rregullore per Ofrimin e Sherbimit Universal Postar
 33. Këshillim Publik mbi Ndryshimin e Planit Kombëtar të Numeracionit
 34. Këshillim Publik Rregullore mbi Sigurinë dhe Integritetin e Rrjeteve
 35. Këshillim Publik Analiza e tregut të telefonisë fikse
 36. Këshillim publik për Performancën e bazës së të dhënave referencë të centralizuara për Portabilitetin e Numrit
 37. Rregullore per perdorimin e perbashket te infrastruktures pasive
 38. Për disa shtesa dhe ndryshime në Rregulloren nr. 22 Mbi Kushtet teknike për ndertimin e infrastrukturës së rrjeteve
 39.  Mbi dhënien e të drejtave të përdorimit në brezat e frekuencave 1900-1980 MHz dhe 2110 – 2170 MHz – IMT
 40. Keshillim Publik mbi dhënien e të drejtave të përdorimit në brezat e frekuencave 2500-2690 MHz
 41. Këshillim publik Rregullore për administrimin e interferencave
 42. Këshillim Publik Rregullore për Inspektimin dhe Monitorimin e Spektrit të Frekuencave dhe Masat Administrative
 43. Keshillim publik rishikimi i nivelit te tarifave te terminimit fiks
 44. Keshillim publik per shtesa dhe ndryshime në rregulloren nr. 2 “ për regjistrimin dhe administrimin e emrave të domain-eve nën.al
 45. Analize Tregu Celulare
 46. Këshillim publik per kryerjen e studimit mbi Pagesat që kryen ne AKEP
 47. Rregullore per Kushtet e Perdorimit te Frekuencave dhe Kerkesat Teknike per Pajisjet Radio qe Perdoren pa Autorizim Individual
 48. Këshillim Publik mbi Dhënien në Përdorim të Brezave të Frekuencave IMT 1900-1980 dhe 2110-2170 Mhz
 49. Keshillim publik mbi perdorimin e brezave të frekuencave GSM 900-1800
 50. Disa shtesa dhe ndryshime në Rregulloren e Portabilitetin e Numrit
 51. Keshillim Publik per ndryshimet ne Rregulloren e Autorizimit te Pergjithshem
 52. Keshillim Publik per rishikimin i nivelit te tarifave te terminimit celular 
 53. Këshillim publik i rregullores nr.12 per te dhenat statistikore dhe financiare periodike
 54. Analize e Tregjeve me shumicë të terminimit të SMS-ve në rrjetet publike telefonike të lëvizshme
 55. Këshillim publik mbi dhënien në përdorim të brezave të frekuencave IMT 1900-1980 MHz dhe 2110-2170 MHz
 56. Rregulla dhe Udhëzime për Ndarjen e Llogarive dhe Llogaritjen e Kostos për Sipërmarrësit FNT
 57. Këshillim publik për performacën e bazës së të dhënave referencë të centralizuar për portabilitetin e numrit
 58. Rregulla per termat dhe kushtet e kontratave me pajtimtarin
 59.  Analiza e tregut te Linjave me Qira
 60. Analiza e tregut me shumice te aksesit ne broadband dhe LLU
 61.  Analiza e tregut per telefonine fikse
 62. RREGULLORE PËR ZGJIDHJEN E MOSMARRËVESHJEVE
 63. PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË RREGULLOREN NR. 9, DATË 17.07.2009 “PËR ANALIZËN E TREGUT”
 64.  Dokument per keshillim publik mbi rishikimin e Planit Kombetar te Numeracionit
 65. Rregullore për të dhënat statistikore dhe financiare periodike postare
 66. Dokument për këshillim publik mbi Treguesit e Cilësisë së Shërbimit për Akses në rrjetet e PLMN
 67. Detyrimi i Shërbimit Universal ne Shqiperi
 68. Keshillim Publik për disa shtesa dhe ndryshime në rregulloren nr. 2, datë 21.02.2008, “Regjistrimin dhe Administrimin e Emrave të Domain-eve nën .AL”
 69. ANALIZE  E  TREGUT TE TELEFONISE FIKSE
 70.  Qëndrimit të AKEP mbi komentet e sipërmarrësve për Rregulloren mbi publikimin e informacionit për tarifat
 71. Keshillim Publik mbi miratimin e pagesave që kryhen në AKEP
 72. ” Komentet e pjesemarresve ne keshillimin publik “Mbi dhënien e të drejtave të përdorimit në brezat
  e frekuencave 1900-1980 MHz, 2010-2025 MHz, 2110-2170 MHz, brezi – UMTS”
 73. Rregullore per funksionimin e ATLAS dhe Komentet
 74. Konsultim publik  Mbi pagesat  qe kryhen ne AKEP
 75. Analiza e tregut te telefonise se levizshme
 76. Për pajisjet radio dhe fundore të telekomunikacioneve dhe njohjen e konformitetit te tyre
 77. Perfundimet e keshimit publik per disa shtesa dhe ndryshime në Rregulloren Nr. 13, datë 16. 04. 2010, “Për Portabilitetin e Numrit”
 78. Implementimi i Zgjedhjes dhe Parazgjedhjes se Bartesit
 79. Analize e Tregut te Terminimit te SMS-ve
 80. Analiza e Tregut Broadband LLU
 81. Analize e Tregut te Linjat me Qira
 82. Projektrregullore  “Për liçensën e përgjithshme për ofrimin e shërbimëve postare”
 83. Orientimi ne kosto i tarifave celulare
 84. Projektrregullore per regjistrimin e pajtimtareve dhe mbatjen e te dhenave
 85. Keshillim publik  mbi Rregulloren e AP , Rregulloren e AI dhe disa ndryshime per ne Rregulloren per caktimin e Numrave
 86. Keshillim publik  mbi dhenien ne perdorim te frekuencave 1800-1805 Mhz
 87. Dokumentacioni final per konsultimin publik Rezultatet BULRAIC Celulare
 88. BULRAIC Albtelecom Rezultatet Paraprake Konsultim Publik
 89. Analize tregu  Broadband  dhe LLU per konsultim publik
 90. Keshillim  Publik mbi dhenien ne perdorim te brezave te frekuencave per sherbimet UMTS
 91. Per pagesat qe kryhen ne AKEP
 92. Perfundimet e Keshillimit Publik per dhenien ne perdorim te brezave te frekuencave 1900-1980 MHz, 2010-2025 MHz, dhe 2110-2170 MHz per sherbimet UMTS
 93. Analiza e tregut per telefonine fikse
 94. Rregullimi i tarifave të sipërmarrësve me FNT në tregun me shumicë të aksesit dhe origjinimit të shërbimeve celulare