• NJOFTIM MBI BLLOKIMIN E MENJËHERSHËM TË AKSESIT TË DISA FAQEVE ONLINE (DOMAINEVE)

    Autoriteti i Komunikimeve Elektronike dhe Postare (AKEP), në cilësinë e organit rregullator në fushën e komunikimeve elektronike, në ushtrim të kompetencave ligjore për mbikqyrjen, monitorimin dhe kontrollin e veprimtarisë së sipërmarrësve të rrjeteve të komunikimeve elektronike dhe të shërbimeve të komunikimeve elektronike, në përmbushje të qëllimeve dhe objektivave rregullatore të përcaktuar në Ligjin Nr.9918, datë 19.05.2008,

    Read more
  • Rregullore dhe Vendime

    Rregullore dhe Vendime

    Rregullore RREGULLORJA E ADMINISTRIMIT TE EMRAVE TE DOMAIN-EVE NEN.AL QË HYN NË FUQI MË 01.11.2018 Vendime të Këshillit Drejtues   Vendim Nr.69 datë 01.10.2018 për “Shqyrtimin e ankimit administrativ të subjektit regjistrues të domaineve nën .al “Shqipëriacom sh.p.k” për anullimin e vendimit të këshillit drejtues nr.41, datë 04.06.2018” Vendim Nr.68 datë 01.10.2018 për "“Shqyrtimin eRead more

Photostream