• Rregullore

    RREGULLORE E BRENDSHME PER FUNKSIONIMIN E KESHILLIT DREJTUES RREGULLORE PËR FUNKSIONIMIN E ADMINISTRATËS SË AUTORITETIT TË KOMUNIKIMEVE ELEKTRONIKE DHE POSTARE METODIKA E INSPEKTIMIT TË VEPRIMTARISË SË SIPËRMARRËSVE TË RRJETEVE DHE SHËRBIMEVE TË KOMUNIKIMEVE ELEKTRONIKE RREGULLORE PER MONITORIMIN E SPEKTRIT TE FREKUENCAVE RREGULLORE NR.43 "PËR MËNYRËN E ZBATIMIN TË PORTABILITETIT TË NUMRIT" RREGULLORE MBI MASAT TEKNIKERead more
  • VKM

    NR VKM DATA 122 PËR MIRATIMIN E BUXHETIT PËR AUTORITETIN E KOMUNIKIMEVE ELEKTRONIKE E POSTARE, PËR VITIN 2019 13.03.2019 378 PËR MIRATIMIN E RREGULLIT TEKNIK PËR PAJISJET RADIO, NJOHJEN E NDËRSJELLË TË VLERËSIMIT TË KONFORMITETIT TË TYRE DHE PËRCAKTIMIN E LISTËS SË STANDARTEVE TË HARMONIZUARA 1 05.06.2019 86 PËR MIRATIMIN E BUXHETIT PËR AUTORITETIN ERead more
  • Ligje

    NR LIGJE DATA 9918 LIGJE PËR KOMUNIKIMET ELEKTRONIKE NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË 19.05.2015 KUSHTETUTA E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË 2016 138 LIGJE PËR GARANTIMIN E INTEGRITETIT TË PERSONAVE QË ZGJIDHEN, EMËROHEN OSE USHTROJNË FUNKSIONE PUBLIKE 17.12.2015 16 LIGJE PËR RATIFIKIMIN E INSTRUMENTEVE QË NDRYSHOJNË KUSHTETUTËN DHE KONVENTËN E BASHKIMIT NDËRKOMBËTAR TË TELEKOMUNIKACIONEVE (GJENEVË, 1992), TË NDRYSHUARRead more

Photostream