• Vendime të Këshillit Drejtues , Viti 2009

  Vendim nr.1059, datë 25.11.2009 mbi përfundimin e procedimit administrativ midis Albania Carrier Telecommunications dhe Vodafone Albania” Vendm nr.1058, datë 25.11.2009 “Mbi përfundimin e procedimit administrativ midis Albtelecom Sh.a dhe Fjoers Online, US Partners” Vendim nr.1055 date 17.11.2009 per ndryshimin e Aneksit 1 te VKD nr.637 date 26.12.2009 të “Ambasadës së Mbretërisë së Danimarkës” Vendim nr.1053

  Read more
 • Vendime të Këshillit Drejtues , Viti 2010

  Vendim Nr.1469 date 24.12.2010 Fillim keshillimi publik Orientimi ne Kosto i tarifave celulare. Vendim Nr.1468, datë 23.12.2010 Për “Miratimin e Ofertës Referencë të Interkoneksionit të Eagle Mobile sh.a” Vendim Nr.1467, datë 23.12.2010 Për “Miratimin e Ofertës Referencë të Interkoneksionit të Vodafone Albania sh.a” Vendim Nr.1466, datë 23.12.2010 Për “Miratimin e Ofertës Referencë të Interkoneksionit të Albanian Mobile

  Read more
 • Vendime te Keshillit Drejtues , Viti 2011

  VKD Nr.1742 date 20.12.2011 Per shfuqizimin e VKD nr 1439 date 3 11 2010_Albtelecom VKD Nr.1741 date 20.12.2011 Per shfuqizimin e VKD nr 1438 date 3 11 2010_EM VKD Nr.1740 date 20.12.2011 Per shfuqizimin e VKD nr 1437 date 3 11 2010_Vodafone Albania VKD Nr.1739 date 20.12.2011 Per shfuqizimin e VKD nr 1436 date 3

  Read more
 • Vendime të Këshillit Drejtues , Viti 2012

  Vendim nr.2231, datë 28.12. 2012 Për “Miratimin e Rregullores “Të dhënat statistikore dhe financiare periodike mbi shërbimet e ofruara nga operatorët dhe ofruesit e shërbimeve postare”. Vendim nr.2230, datë 28.12. 2012 për “Shtimin e Aneksit IV në Rregulloren nr. 16, datë 16.04.2010 “Për treguesit e cilësisë së shërbimit”. Vendim Nr.2201 date 23.11.2012 Miratimin e Kushteve

  Read more
 • Vendime të Këshillit Drejtues , Viti 2013

  Vendim nr.2406 date 26.12.2013 per miratimin e dokumentit AS_CA Vendim nr.2405 date 26.12.2013 per miratimin e dokumentit me Rregulla për “Termat e Përgjithshme të Kontratës së Pajtimit Vendim nr.2404, datë 26.12.2013 për këshillim publik te rregullores nr.12 per te dhenat statistikore dhe financiare periodike Vendim nr.2403, datë 26.12.2013 per miratimin e RIO se Albtelecom Vendim

  Read more
 • Vendime të Këshillit Drejtues, Viti 2014

  Vendim nr.2532, datë 22.12.2015 Për “Miratimin e përfundimit të këshillimit publik “Mbi dhënien e të drejtave të përdorimit në brezat e frekuencave 2500-2690 MHz për aplikimet TRA-ECS” dhe propozim për Ministrin Vendim Nr.2530 date 23.12.2014 Miratimin e dokumentit “Rregullore për Inspektimin, Monitorimin e Spektrit të Frekuencave dhe Masat Administrative Vendim Nr.2529 date 23.12.2014 Miratimin e

  Read more
 • Vendime të Këshillit Drejtues, Viti 2015

  Vendim Nr.2674 datë 07.04.2016 Për miratimin e Raportit Përmbledhës të KVO dhe Njoftimin e Fituesit-Tender 2600 MHz Vendim Nr.2664 date 14.01.2016 Per Monitorimin e efekteve te mos-diskriminimit te tarifave on-net/off-net dhe pezullimin e filimit te efekteve te simetrise se tarifave te terminimit ne rrjetet celulare te percaktuara me Vendim nr.2542, date 13.03.2015 per " DisaRead more
 • Vendime të Këshillit Drejtues, Viti 2016

  Vendim Nr.2704, datë 22.12.2016 Për “Rregullimin e tarifave të sipëmarrësit Albtelecom Sh.a me Fuqin të Ndjeshme në Treg për tregjet me shumicë të aksesit broadband dhe linjat me qira. Vendim Nr.2703, datë 22.12.2016 Për “Miratimin e Dokumentit: Rregullim i tarifave të sipërmarrësve me FNT në tregjet me shumicë të aksesit broadband dhe në infrastrukrën aktive

  Read more
 • Vendime te Keshillit Drejtues, Viti 2017

  Vendim Nr.29 datë 29.12.2017 Për "Miratimin e strategjisë dhe planit të veprimit të AKEP për vitin 2018" Vendim Nr.28 datë 27.12.2017 Për "Miratimin për këshillim publik të Dokumentit:Analizë e tregut të telefonisë fikse: tregjet me shumicë të terminimit dhe tranzitimit të thirrjeve në rrjetet telefonike publike fikse– Këshillim Publik" Vendim Nr.26 datë 21.12.2017 Për "Miratimin për këshillimRead more
 • Vendime të Këshillit Drejtues, Viti 2018

  Vendim Nr.100 datë 24.12.2018 për “Miratimin e Strategjisë dhe Planit të Veprimit të AKEP për vitin 2019” Vendim Nr.99, datë 24.12.2018 mbi “Shqyrtimin e ankimit administrativ të sipërmarrësit Adanet sh.p.k, kundër masës administrative të dënimit me gjobë” Vendim Nr.96 datë 10.12.2018 për “Shqyrtimin e ankimit të sipërmarrësit Neofone sh.p.k., me objekt: “Mosdhënia e aksesit në

  Read more

Photostream