• Sqarime dhe Këshilla për shmangien e skemave të mashtrimit me thirrjet telefonike

  Tiranë, më 10.07.2018. Në vijim të shqetësimeve të ngritura kohët e fundit në Shqipëri për skemën mashtruese të përdorur me thirrjet telefonike nga numra me prefiks ndërkombëtar, AKEP jep sqarimet dhe këshillat e mëposhtme për konsumatorët për këtë cështje. Nëse keni thirrje të humbura në aparatin tuaj celular nga numra të cilët nuk i njihni

  Read more
 • Ankesa dhe probleme me shërbimin

  Si të ankohemi për zbatimin e kushteve kontraktore për ofrimin e shërbimeve të komunikimeve elektronike? Faza e parë – ankesa/sqarime tek ofruesi i shërbimit në telefon/pikat e shitjes. Në kushtet kontratës së pajtimit përcaktohen mënyra dhe proçedura për ankesat, ku jepen numrat e telefonit, adresat dhe kontaktet për kujdesin me klientët. Ju keni të drejtë

  Read more
 • Ndryshimi i operatorit të shërbimit-Portabiliteti

  Portabiliteti është ndryshimi i sipërmarrësit të ofrimit të shërbimit duke ruajtur të njëjtin numër. A mund të ndryshohet sipërmarrësi i ofrimit të shërbimit? Ju mund të ndryshoni sipërmarrësin e ofrimit të shërbimit, por në disa raste do të jeni të detyruar t,i paguani kompensim operatorit që largoheni. Kjo do të varet nga lloji dhe kushtet

  Read more
 • Pezullimi i shërbimit

  Kusht kryesor i kontratës të shërbimit telefonik të lëvizshëm është që duhet të përcaktojë që shërbimi nuk mund të ndërpritet pa një njoftim paraprak, me përjashtim të rasteve të paparashikueshme, apo në kushtet e forcave madhore. Në situatat kur faturat nuk janë paguar, kontratat përcaktojnë që pajtimtarit i bëhet një njoftim  paraprak, 10 ditë përpara pezullimit

  Read more
 • Faturimi

  Sipërmarrësit që ofrojnë shërbim telefonik të lëvizshëm duhet t’u ofrojnë pajtimtarëve të tyre faturë mujore. Në kontrata duhet të jetë e specifikuar që Fatura e shërbimit do të jetë mujore, ndërsa pajtimtarët duhet të kenë të drejtën të kontrollojnë faturat e tyre dhe të paguajnë edhe pjesërisht, pra të ekzistojnë fatura me vlera të pjesshme.

  Read more
 • Cilësia e shërbimit

  Informacioni mbi cilësinë e shërbimit Së bashku me çmimin, cilësia e shërbimit është një element thelbësor për konsumatorin kur zgjedh një shërbim ose një ofrues shërbimi. Në të njëjtën kohë cilësia e shërbimit varet nga karakteristikat teknike të pajisjes fundore, nga lloji i teknologjisë së aplikuar dhe nga elementët e rrjetit. Për të gjetur ofertën

  Read more
 • Roaming ndërkombëtar

  Informacion i përgjithshëm Duke përdorur roaming ndërkombëtar, një përdorues i shërbimeve të komunikimeve të lëvizshmë mund t’i përdorë shërbimet gjatë udhëtimit nëpër botë, duke bërë dhe marrë thirrje, dërguar dhe marrë mesazhe (SMS), dërguar dhe marrë të dhëna të tjera (si MMS dhe Internet) dhe të ketë akses për kërkesa të tjera për shërbimin, duke

  Read more
 • Tarifat

  Sipërmarrësit e telefonisë së lëvizshme janë, në përgjithësi, të lirë të përcaktojnë dhe vendosin tarifat. AKEP-i ka të drejtë të zbatojë rregullimin e tarifave nëpërmjet një vendimi për rregullimin e tarifave edhe për shërbimet e ofruara nga sipërmarrësi me fuqi të ndjeshme në treg në tregun përkatës. Për t’u pajisur me informacion rreth tarifave, duhet të

  Read more
 • Lidhja e kontratës

  Kontratat e pajtimit për shërbimin telefonik të lëvizshëm, ose kushtet e përgjithshme, ose kushtet e veçanta, përmbajnë informacionin e duhur që duhet marrë në konsideratë kur nënshkruajmë për një shërbim të veçantë. Përpara nënshkrimit të kontratës së shërbimit, ju duhet të jeni informuar me kushtet e saj kryesore, që do të thotë që gjithë përdoruesit

  Read more
 • Zgjedhja e shërbimit të lëvizshëm telefonik

  Vendimi për të kontraktuar shërbimin telefonik të lëvizshëm duhet të rezultojë nga një zgjedhje e vetëdijshme dhe pas një informacioni të plotë mbi këtë shërbim. Kur vendosni, duhet të keni në konsideratë faktorë të tillë si: Nevojat tuaja në përdorimin e shërbimit: bërjen dhe marrjen e thirrjeve në çdo vend, dërgimin dhe marrjen e mesazheve

  Read more

Photostream