• Sqarime dhe Këshilla për shmangien e skemave të mashtrimit me thirrjet telefonike

  Tiranë, më 10.07.2018. Në vijim të shqetësimeve të ngritura kohët e fundit në Shqipëri për skemën mashtruese të përdorur me thirrjet telefonike nga numra me prefiks ndërkombëtar, AKEP jep sqarimet dhe këshillat e mëposhtme për konsumatorët për këtë cështje. Nëse keni thirrje të humbura në aparatin tuaj celular nga numra të cilët nuk i njihni

  Read more
 • Ankesa dhe Probleme me shërbimin

  Si të ankohemi për zbatimin e kushteve kontraktore për ofrimin e shërbimeve të komunikimeve elektronike? 1. Faza e parë – ankesa/sqarime tek ofruesi i shërbimit në telefon/pikat e shitjes. Në kushtet kontratës së pajtimit përcaktohen mënyra dhe proçedura për ankesat, ku jepen numrat e telefonit, adresat dhe kontaktet për kujdesin me klientët. Ju keni të

  Read more
 • Portabiliteti

  Portabiliteti është ndryshimi i sipërmarrësit të ofrimit të shërbimit duke ruajtur të njëjtin numër. A mund të ndryshohet sipërmarrësi i ofrimit të shërbimit? Ju mund të ndryshoni sipërmarrësin e ofrimit të shërbimit, por në disa raste do të jeni të detyruar t’i paguani kompensim operatorit që largoheni. Kjo do të varet nga lloji dhe kushtet

  Read more
 • Pezullimi i shërbimit

  Kusht kryesor i kontratës të shërbimit të qëndrueshëm telefonik është që duhet të përcaktojë që shërbimi nuk mund të ndërpritet pa një njoftim paraprak, me përjashtim të rasteve të paparashikueshme apo në kushtet e forcave madhore. Në situatat kur faturat nuk janë paguar, kontrata duhet të përcaktojë që pajtimtarit i bëhet një njoftim paraprak, 10 ditë

  Read more
 • Faturimi

  Sipërmarrësit që ofrojnë shërbim të qëndrueshëm telefonik duhet t’u ofrojnë pajtimtarëve të tyre faturë mujore.  Në kontrata duhet të jetë e specifikuar që fatura e shërbimit do të jetë mujore, ndërsa pajtimtarët duhet të kenë të drejtën të kontrollojnë faturat e tyre dhe të paguajnë edhe pjesërisht, pra të ekzistojnë fatura me vlera të pjesshme.

  Read more
 • Cilësia e Shërbimit

  Që përdoruesit të jenë të informuar kur duhet të zgjedhin një sipërmarrës të shërbimit të qëndrueshëm telefonik, apo ofertën që plotëson më mirë kërkesat e tyre, ata duhet të jenë të mirëinformuar dhe me cilësinë e shërbimit të çdo sipërmarrësi. Kjo përfshin dhe sipërmarrësin e shërbimit universal.   Sipërmarrësit duhet të publikojnë nivelet e cilësisë

  Read more
 • Tarifa

  Sipërmarrësit e telefonisë së qëndrueshme, në përgjithësi, janë të lirë të përcaktojnë dhe vendosin tarifat. Tarifat e shërbimit universal, që përbëhen nga një minimum i përcaktuar shërbimesh, të një cilësie të caktuar, të arritshëm për të gjithë përdoruesit në territorin e vendit, dhe me çmime të përballueshme, janë objekt rregullimi nga AKEP. Ofruesit e shërbimit

  Read more
 • Lidhja e kontratës

  Kontratat e pajtimit për shërbimin telefonik të qëndrueshëm, ose kushtet e përgjithshme, ose kushtet e veçanta, përmbajnë informacionin e duhur që duhet marrë në konsideratë kur nënshkruajmë për një shërbim të veçantë. Përpara nënshkrimit të kontratës së shërbimit, ju duhet të jeni informuar me kushtet e saj kryesore, që do të thotë që gjithë përdoruesit

  Read more
 • Si të Zgjedhim?

  Vendimi për të kontraktuar shërbimin e qëndrueshëm telefonik duhet të rezultojë nga një zgjedhje e vetëdijshme  dhe pas një informacioni të plotë mbi këtë shërbim. Kur vendosni, duhet të keni në konsideratë faktorë të tillë si: Nevojat tuaja në përdorimin e shërbimit: bërjen e thirrjeve lokale, kombëtare, ndërkombëtare, transferimin e thirrjeve, dërgimin e mesazheve, etj.

  Read more

Photostream