• Rregullore

    Rregullore e zgjidhjes së mosmarrëveshjeve mosmarrëveshjeve ndërmjet përdoruesit dhe ofruesit të shërbimit postar dhe mosmarrëveshjeve të ofruesve të shërbimeve postare   Rregullore për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve ndërmjet pajtimtarëve dhe sipërmarrësve të komunikimeve elektronikeRead more
  • Struktura e Autoritetit te komunikimeve elektronike dhe postare

    ORGANIKA E AUTORITETIT TË KOMUNIKIMEVE ELEKTRONIKE DHE POSTARE STRUKTURA E PAGAVE FORMULARË VETËDEKLARIMI "PËR ZBATIMIN E LIGJIT NR.138/2015 "PER GARANTIMIN E INTEGRITETIT TË PERSONAVE QE ZGJIDHEN, EMËROHEN OSE USHTROJNË FUNKSIONE PUBLIKE" REGJISTËR PËR VETËDEKLARIMIN PRANË AUTORITETIT TË KOMUNIKIMEVE ELEKTRONIKE DHE POSTARE FORMULARËT E VETDEKLARIMIT QË MBARTIN DETYRIM LIGJOR SIPAS LIGJIT 138/2015Read more
  • Misioni

    Misioni: AKEP është një rregullator i pavarur dhe pararendës për tregjet e telekomunikacioneve dhe postare duke kërkuar të arrijë një kuadër rregullator që nxit një mjedis të favorshëm për investitorët dhe ofron zgjidhje, çmim dhe cilësi më të mirë për të gjithë përdoruesit e shërbimeve të telekomunikacioneve dhe postare në Shqipëri. AKEP është përgjegjës përRead more

Photostream