Tiranë, Rruga "Myslym Shyri"

 Myslym Shyri 1-2 Myslym Shyri 1-1
Myslym Shyri 2-1  Myslym Shyri 2-2 
Myslym Shyri 3-1 Myslym Shyri 3-2
Myslym Shyri 4-1  Myslym Shyri 4-2