Statistika rreth AKEP

Faqet e interesit

Konsultime në proçes

Vendime të Këshillit Drejtues AKEP

Vendim Nr.35, datë 14.10.2019 – Mbi “Shqyrtimin e ankimit administrativ të sipërmarrësit Neofone sh.p.k”
Vendim Nr. 34 , datë 14.10.2019 -“Për Pajisjen e sipërmarrësit Vodafone Albania Sh.A me Autorizim Individual për përdorim frekuencash në brezin 3600-3800 MHz për kërkim, matje dhe provë”
Vendim Nr.33, datë 27.09.2019 – “Për miratimin e autorizimit individual sipërmarrësi Telekom Albania Sh.A  për përdorimin e frekuencave blloku A3:811-821 Mhz (10Mhz) i çiftuar me 852-862 Mhz (10Mhz) të brezit 800 Mhz (790-862 Mhz) të tenderit publik me proçedurë të hapur me objekt : Dhënia e të drejtave të përdorimit në brezin e frekuencave 800 Mhz(790-862Mhz ), spektër i paalokuar”. Ref.1X10 Mhz i çiftuar -800-2019″ zhvilluar në AKEP datë 09.09.2019″.
Vendim Nr.32, datë 20.09.2019 – “Mbi miratimin e raportit përmbledhës të  KVO-së, njoftimin e fituesit dhe botimin e fituesit, të tenderit publik më proçedurë të hapur me objekt : “Dhënia e të drejtave të përdorimit në brezin e frekuencave 800 MHz (790-862 MHz) spektër i paalokuar”, ref. 1X10 MHz i ciftuar-800-2019’’
Vendim I Ndërmjetëm Nr.29, Datë 16.08.2019 -Për “Shtyrjen e afatit të vlefshmërisë së autorizimit individual në brezat 900 Mhz dhe 1800 Mhz të Sipërmarrësit Albtelekom Sh.A”
Vendim Nr.28, datë 01.08.2019- Për “Miratimin e dokumentit të tenderit publik me proçedurë të hapur me objekt: “Dhënia e të drejtave të përdorimit në brezin e frekuencave 800 Mhz, spektër i paalokuar”, dhe njoftimin për tender publik, Ref. 1X10 Mhz i ciftuar 800-2019”
Vendim Nr. 27, datë 25.07.2019 – Mbi “Vijimin e proçedurës të zhvillimit të tenderit publik për dhënien në përdorim të frekuencave në brezin 800 MHz,spektri i paalokuar”
Vendim Nr.25 ,datë 23.07.2019 – “Shtyrje e afatit të Këshillimit publik për Dokumentin: “Rregullore për mbrojtjen e konsumatorëve dhe përdoruesve të shërbimeve të komunikimeve elektronike publike””
 Vendim Nr.24,datë 24.06.2019 -Për “Rregullimin e shërbimeve dhe tarifave Roaming Shqipëri- Ballkani Perëndimor të ofruar nga Sipërmarrësi Albtelecom SH.A”
 Vendim Nr.23 ,datë 24.06.2019 -Për “Rregullimin e shërbimeve dhe tarifave Roaming Shqipëri-Ballkani Perëndimor të ofruar nga Sipërmarrësi Vodafone Albania SH.A”
Vendim Nr.22 ,datë 24.06.2019- Për “Rregullimin e shërbimeve dhe tarifave Roaming Ndërkombëtar Shqipëri-Ballkani Perëndimor të ofruar nga Sipërmarrësi Telekom Albania SH.A”
Vendim Nr.21, datë 24.06.2019 Për “Miratimin  e Dokumentit: “Rregullimi i tarifave të shërbimeve Roaming Ndërkombëtar Shqipëri-Ballkani Perëndimor-Dokumenti Përfundimtar””
Vendim Nr.20,datë 22.05.2019 Miratimi për Këshillim publik të dokumentit:”Rregullore për mbrojtjen e konsumatorëve dhe përdoruesve të shërbimeve të komunikimeve elektronike publike””
Vendim Nr.18, datë 11.05.2019- Për “Rregullimin e shërbimeve dhe tarifave  Roaming  Ndërkombëtar Shqipëri-Kosovë të ofruara nga sipërmarresi Vodafone Albania Sh.a”
Vendim Nr.17,datë 11.05.2019 – Për “Rregullimin e shërbimeve dhe tarifave Roaming Ndërkombëtar Shqipëri-Kosovë të ofruara nga sipërmarresi Telekom Albania Sh.a”
Vendim Nr.16, datë 11.05.2019- Për “Rregullimin e shërbimeve dhe tarifave Roaming Ndërkombëtar  Shqipëri-Kosovë të ofruara nga sipermarresi Albtelecom Sh.a”
Vendim Nr.15, datë 11.05.2019 -Për “Miratimin e Dokumentit:”Rregullimi i tarifave të shërbimeve Roaming Ndërkombetar  Shqipëri-Kosovë Dokumenti Perfundimtar””
Vendim Nr.14, datë 7.05.2019 Për “Miratimin për Këshillim Publik të dokumentit: “Rregullimi i Tarifave të Shërbimeve Roaming Ndërkombëtar Shqipëri -Ballkani Perëndimor””
Vendim Nr. 13 datë. 26.04.2019 – Për “Miratimin e raportit përmbledhes të vlerësimit “Mbi përmbushjen e kushteve të përdorimit të frekuencave GSM900 dhe GSM 1800 të sipërmarresit Albtelecom Sh.a , të shoqëruar me propozimin për cmimin referencë minimal për rinovimin e Autorizimit Individual”
Vendim Nr.12, datë 17.04.2019 Për ”Miratimin e raportit të veprimtarisë së Autoritetit te Komunikimeve Elektronike dhe Postare (AKEP) për vitin 2018″
Vendim Nr.11,datë 17.04.2019 Miratimi për Këshillim publik Analize e Tregut me shumicë të aksesit dhe origjinimit të thirrjeve në rrjetet celulare
Vendim Nr.10 ,datë 17.04.2019 Miratimi per Keshillim Publik Analize tregu e telefonis celulare për tregjet me shumicë të terminimit të thirrjeve në rrjetet celulare,përfshirë terminimin e thirrjeve hyrëse ndërkombetare
Vendim Nr.8, datë 21.03.2019 për “Dhënien e miratimit paraprak për kryerjen e transaksionit te pritshëm për shitjen e aksioneve të sipërmarresit Telekom Albania sh.a .” 
Vendim nr.07, date 15.03.2019 Miratimi per Keshillimi publik_Rregullimi i tarifave roaming Shqiperi Kosove 15.03.2019 
Vendim Nr.5, datë 19.02.2019 mbi “Miratimin e raportit përmbledhës të KVO-së, njoftimin e fituesit dhe botimin e fituesit të tenderit publik me procedurë të hapur me objekt: “Dhënia e të drejtave të përdorimit në brezin e frekuencave 800 mhz(792-862 mhz)”, ref.1×10 mhz i çiftuar -800-2018″ 
Vendim Nr.4, datë 11.02.2019 për ” Disa shtesa dhe ndryshime në aktin normativ administrativ ” Rregullore për funksionimin e administratës së Autoritetit të Komunikimeve Elektronike dhe Postare”, miratuar me Vendimin Nr.06, datë 16.02.2017, të Këshillit Drejtues të AKEP, e ndryshuar”
Vendim Nr.3, datë 01.02.2019 mbi “Shqyrtimin e kërkesës së sipërmarrësit “Telecom Albania” sha për shtyrjen e mëtejshme të datës së zhvillimit të tenderit publik me procedurë të hapur me objekt: “Dhënia e të drejtave të përdorimit në brezin e frekuencave 800 mhz(792-862 mhz)”, ref.1×10 mhz i çiftuar -800-2018″, miratuar me vendim të Këshillit Drejtues nr.47, datë 5.7.2018″
 Vendim Nr.1, datë 15.01.2019 për “Shqyrtimin e ankimit administrativ të subjektit “Unifi Holding Inc, Dega Shqipëri”, me objekt anullimin e vendimit për dënimin me gjobë me nr.serie 000145, nr.152, datë 06.12.2018″

 

Vendim I Ndërmjetëm Nr.29, Datë 16.08.2019 -Për “Shtyrjen e afatit të vlefshmërisë së autorizimit individual në brezat 900 Mhz dhe 1800 Mhz të Sipërmarresit Albtelekom Sh.A”
Vendim Nr.28, datë 01.08.2019 Per “Miratimin e dokumentit te tenderit publik me procedure te hapur me objekt: “Dhenia e të drejtave të përdorimit në brezin e frekuencave 800 Mhz, spektër i paalokuar”, dhe njoftimin për tender publik, Ref. 1X10 Mhz i ciftuar 800-2019”
Vendim Nr. 27, datë 25.07.2019 – Mbi “Vijimin e procedurës të zhvillimit të tenderit publik për dhënien në përdorim të frekuencave në brezin 800 MHz,spektri i paalokuar”
Vendim Nr.25 ,datë 23.07.2019 – “Shtyrje e afatit të Këshillimit publik për Dokumentin: “Rregullore për mbrojtjen e konsumatorëve dhe përdoruesve të shërbimeve të komunikimeve elektronike publike””
 Vendim Nr.24,datë 24.06.2019 -Për “Rregullimin e shërbimeve dhe tarifave Roaming Shqipëri- Ballkani Perëndimor të ofruar nga Sipërmarrësi Albtelecom SH.A”
 Vendim Nr.23 ,datë 24.06.2019 -Për “Rregullimin e shërbimeve dhe tarifave Roaming Shqipëri-Ballkani Perëndimor të ofruar nga Sipërmarrësi Vodafone Albania SH.A”
Vendim Nr.22 ,datë 24.06.2019- Për “Rregullimin e shërbimeve dhe tarifave Roaming Ndërkombëtar Shqipëri-Ballkani Perëndimor të ofruar nga Sipërmarrësi Telekom Albania SH.A”
Vendim Nr.21, datë 24.06.2019 Për “Miratimin  e Dokumentit: “Rregullimi i tarifave të shërbimeve Roaming Ndërkombëtar Shqipëri-Ballkani Perëndimor-Dokumenti Përfundimtar””
Vendim Nr.20,datë 22.05.2019 Miratimi për Këshillim publik të dokumentit:”Rregullore për mbrojtjen e konsumatorëve dhe përdoruesve të shërbimeve të komunikimeve elektronike publike””
Vendim Nr.18, datë 11.05.2019- Për “Rregullimin e shërbimeve dhe tarifave  Roaming  Ndërkombëtar Shqipëri-Kosovë të ofruara nga sipërmarresi Vodafone Albania Sh.a”
Vendim Nr.17,datë 11.05.2019 – Për “Rregullimin e shërbimeve dhe tarifave Roaming Ndërkombëtar Shqipëri-Kosovë të ofruara nga sipërmarresi Telekom Albania Sh.a”
Vendim Nr.16, datë 11.05.2019- Për “Rregullimin e shërbimeve dhe tarifave Roaming Ndërkombëtar  Shqipëri-Kosovë të ofruara nga sipermarresi Albtelecom Sh.a”
Vendim Nr.15, datë 11.05.2019 -Për “Miratimin e Dokumentit:”Rregullimi i tarifave të shërbimeve Roaming Ndërkombetar  Shqipëri-Kosovë Dokumenti Perfundimtar””
Vendim Nr.14, datë 7.05.2019 Për “Miratimin për Këshillim Publik të dokumentit: “Rregullimi i Tarifave të Shërbimeve Roaming Ndërkombëtar Shqipëri -Ballkani Perëndimor””
Vendim Nr. 13 datë. 26.04.2019 – Për “Miratimin e raportit përmbledhes të vlerësimit “Mbi përmbushjen e kushteve të përdorimit të frekuencave GSM900 dhe GSM 1800 të sipërmarresit Albtelecom Sh.a , të shoqëruar me propozimin për cmimin referencë minimal për rinovimin e Autorizimit Individual”
Vendim Nr.12, datë 17.04.2019 Për ”Miratimin e raportit të veprimtarisë së Autoritetit te Komunikimeve Elektronike dhe Postare (AKEP) për vitin 2018″
Vendim Nr.11,datë 17.04.2019 Miratimi për Këshillim publik Analize e Tregut me shumicë të aksesit dhe origjinimit të thirrjeve në rrjetet celulare
Vendim Nr.10 ,datë 17.04.2019 Miratimi per Keshillim Publik Analize tregu e telefonis celulare për tregjet me shumicë të terminimit të thirrjeve në rrjetet celulare,përfshirë terminimin e thirrjeve hyrëse ndërkombetare
Vendim Nr.8, datë 21.03.2019 për “Dhënien e miratimit paraprak për kryerjen e transaksionit te pritshëm për shitjen e aksioneve të sipërmarresit Telekom Albania sh.a .” 
Vendim nr.07, date 15.03.2019 Miratimi per Keshillimi publik_Rregullimi i tarifave roaming Shqiperi Kosove 15.03.2019 
Vendim Nr.5, datë 19.02.2019 mbi “Miratimin e raportit përmbledhës të KVO-së, njoftimin e fituesit dhe botimin e fituesit të tenderit publik me procedurë të hapur me objekt: “Dhënia e të drejtave të përdorimit në brezin e frekuencave 800 mhz(792-862 mhz)”, ref.1×10 mhz i çiftuar -800-2018″ 
Vendim Nr.4, datë 11.02.2019 për ” Disa shtesa dhe ndryshime në aktin normativ administrativ ” Rregullore për funksionimin e administratës së Autoritetit të Komunikimeve Elektronike dhe Postare”, miratuar me Vendimin Nr.06, datë 16.02.2017, të Këshillit Drejtues të AKEP, e ndryshuar”
Vendim Nr.3, datë 01.02.2019 mbi “Shqyrtimin e kërkesës së sipërmarrësit “Telecom Albania” sha për shtyrjen e mëtejshme të datës së zhvillimit të tenderit publik me procedurë të hapur me objekt: “Dhënia e të drejtave të përdorimit në brezin e frekuencave 800 mhz(792-862 mhz)”, ref.1×10 mhz i çiftuar -800-2018″, miratuar me vendim të Këshillit Drejtues nr.47, datë 5.7.2018″
 Vendim Nr.1, datë 15.01.2019 për “Shqyrtimin e ankimit administrativ të subjektit “Unifi Holding Inc, Dega Shqipëri”, me objekt anullimin e vendimit për dënimin me gjobë me nr.serie 000145, nr.152, datë 06.12.2018″