Vendime te Keshillit Drejtues

Vendim Nr.14, datë 20.07.2017 Për "Fillimin e proçedimit administrativ për zgjidhjen e mosmarrveshjes së interkoneksionit midis Elite Telecomunication sh.p.k dhe Albtelecom sh.a"

Vendim Nr.13, datë 04.05.2017 Për "Shqyrtimin e ankimit Administrativ të sipërmarrësit Albtelecom Sh.a për Vendimet e Këshillit Drejtues të AKEP me Nr.2703 dhe 2704, datë 22.12.2016"

Vendim Nr.12, datë 19.04.2017 Për " Miratimin e dokumentit " Statusi i Shërbimit Universal të komunikimeve elektronike - 2017""

Vendim Nr.11, datë 19.04.2017 Për " Miratimin e Raportit të veprimtarisë së Autoritetit të Komunikimeve Elektronike dhe Postare (AKEP) për vitin 2016" 

Vendim Nr.10, datë 19.04.2017 Për "Miratimin e dokumentit për këshillim publik "Rregullore për Autorizimin e Përgjithshëm"

Vendim Nr.9, datë 16.03.2017 Për "Miratimin për këshillim publik të dokumentit "Rishikim i tarifave të aksesit bitstream dhe LLU të miratuar me Vendimet e Këshillimit Drejtues të AKEP me Nr.2703 dhe 2704, datë 22.12.2016""

Vendim Nr.8, datë 16.03.2017 Për "Shqyrtimin e ankimit administratov të sipërmarrësit Arsen Shahaj, person fizik, Mbi Vendimin Përfundimtar të Inspektimit nr.15, datë 27.02.2017"

Vendim Nr.5, datë 16.02.2017 Për "Shqyrtimin e ankimit administrativ të sipërmarrësit Albtelecom Sh.a., me objekt "Ndryshimin e Vendimit te Këshillit Drejtues Nr.2702, datë 22.12.2016 për "Përcaktimin e sipërmarrësit Albtelecom Sh.a., me FNT për tregjet me shumicë të aksesit broadband dhe linjat me qira me masat përkatëse""

Lajme

Kryetari i AKEP Z.Piro XHIXHO zhvillon takim me drejtorin e byrosë së zhvillimit të ITU Z.Brahima SANOU

Kryetari i AKEP Z.Piro XHIXHO zhvillon takim me drejtorin e…

 Gjenevë më 12 Qershor 2017- Gjatë zhvillimit të punimeve të  Samitit Global mbi...

Njoftim Mbi vlerësimin e provimit për çertifikatë aftësie radioamatore

Njoftim Mbi vlerësimin e provimit për çertifikatë aftësie radioamatore

AKEP, në zbatim të Rregullores "Për Shërbimet Radioamatore në Republikën e Shqipërsisë", si...

AKEP në Samitin Global për shoqërinë e informacionit ITU WSIS-17

AKEP në Samitin Global për shoqërinë e informacionit ITU WSIS-17

Gjenevë, më 12-16 Qershor 2017- AKEP mori pjesë në punimet e Samitit Botëror...

Njoftim mbi Zhvillimin e provimit Radioamator

Njoftim mbi Zhvillimin e provimit Radioamator

AKEP, në zbatim të Rregullores “Për shërbimin radioamator në Republikën e Shqipërisë”, njofton...

AKEP-Jo-duhanit2

Per pagesat qe kryhen ne AKEP

Dokumenti per Keshillim Publik

Pergjigje te Komenteve

Dokumenti Perfundimtar