NJOFTIM PER TENDER

logo-akep-lajm-1Njoftim për zhvillimin e tenderit publik me objekt:
“Dhënia e 1 (një) të drejte përdorimi në brezin e frekuencave 1935-1950 MHz  - çiftuar me 2125-2140 MHz dhe 1905-1910 MHz spekter i paçiftuar që ofrojnë shërbime me brez të gjërë”.
Ofertat duhet te dorezohen jo me vone se data 05.09.2011, ora 10:00 (ora lokale)

Më poshtë dokumentacioni i tenderit:
Dokumentat e tenderit