NJOFTIM PËR ZHVILLIM TENDERI

logo-akep-lajm-1Njoftim për zhvillimin e tenderit publik me objekt:
“Dhënia e 1 (një) të drejte përdorimi në brezin e frekuencave 1950-1965 MHz - çiftuar me 2140-2155 MHz dhe 1910-1915 MHz spekter i paçiftuar që ofrojnë shërbime me brez të gjërë”

Ofertat duhet te dorezohen jo me vone se data 24.02.2012, ora 10:00, ne adresen :
Autoriteti i Komunikimeve Elektronike dhe Postare
Rruga “Reshit Collaku”, Nr. 43,
Tirane – Shqiperi

Më poshtë dokumentacioni i tenderit:

Dokumentat e tenderit