SEMINAR “PER SHERBIMIN UNIVERSAL NE SHQIPERI”

Seminar-201212-SAKEP ne bashkepunim me MITIK, Banken Boterore dhe konsulentin “Sepulveda Consulting Inc”, me date 20.12.2012, zhvilloi ne Hotel Rogner Workshop Per Sherbimin Universal ne Shqiperi me pjesemarrje te paleve te intersuara. Seminari u krye ne perfundim te konsultimit publik te zhvilluar nga AKEP per dokumentin “Detyrimi i Sherbimit Universal ne Shqiperi” ne periudhen 1.11.2012-1.12.2012. Gjate Workshop, Ministri I MITIK, Z.Genc Pollo dhe Kryetari I AKEP, Z.Piro Xhixho, adresuan konferencen duke falenderuar operatoret per frymen e bshkepuimit te treguar gjate projektit ne periudhen Mas-Dhjetor 2012 si edhe Banken Boterore dhe Konsulentin per mbeshtetjen dhe punen e kryer. Ne workshop u  prezantua materialin i pergatitur duke bere nje permbeldhje te projektit, komenteve te operatoreve si dhe duke dhene disa rekomandime paraprake per impementimin e Sherbimit Universal ne Shqiperi.

USO ConDoc Responses & Recommendations (December 20, 2012) [Compatibility Mode]