RAPORTIMI MBI VEPRIMTARINË E AKEP PËR VITIN 2012

RAPORTIMI-AKEP-2012-SNë zbatim të detyrimit ligjor, neni 9, ligji nr. 9918, datë 19.05.2008 "Për komunikimet elektronike në Republikën e Shqipërisë", i ndryshuar, AKEP ka raportuar sot në Komisionin për Veprimtarite Prodhuese, Tregtine dhe Mjedisin të Kuvendit mbi veprimtarinë e tij për vitin 2012. Në fillim të raportimit Kryetari i AKEP,  z. Piro XHIXHO bëri një përmbledhje të raportit të dorëzuar në Kuvend dhe më pas u kalua në pyetje nga ana e deputetëve të Komisionit.  Ky raportim i AKEP do të shoqërohet me një Rezolutë të Kuvendit mbi vlerësimin e veprimtarisë për vitin 2012 si dhe rekomandimet për vitin 2013.  

Fjala e Kryetarit