NJOFTIM PËR ZHVILLIM TENDERI

logo-akep-lajm-1Njoftim për zhvillimin e tenderit publik me objekt:

“ Dhënia e të drejtave të përdorimit në brezin e frekuencave 1800 MHz për sistemet GSM/LTE/UMTS/WiMAX”.  

Ofertat duhet te dorezohen jo me vone se data 02.03.2015, ora 10:00, ne adresen :
Autoriteti i Komunikimeve Elektronike dhe Postare
Rruga “Reshit Collaku”, Nr.43
Tirane – Shqiperi.

Më poshtë dokumentacioni i tenderit:

Dokumentat e tenderit