Njoftim për zhvillimin e tenderit

logo-akep-lajm-1Njoftim për zhvillimin e tenderit publik me objekt:

DHËNIA NË PËRDORIM E FREKUENCAVE NGA BREZI 900 MHZ PËR SISTEMET GSM

Ofertat duhet te dorezohen jo me vone se data 08.05.2015, ora 10:00, ne adresen:

Autoriteti i Komunikimeve Elektronike dhe Postare
Rruga “Abdi Toptani”,  Godina Torre Drini, K. IX,
Tirane – Shqiperi.
 
Më poshtë dokumentacioni i tenderit:

Dokumentat e tenderit