Viti 2017

Vendim Nr.19, datë 26.10.2017 Për "Miratimin e Rregullores për zbatimin e Regjimit të Autorizimit të Përgjithshëm"

Vendim Nr.18, datë 26.10.2017 Për "Miratim e Planit të Përdorimit të Frekuencave"

Vendim Nr.16, date 31.08.2017 Per "Miratimin e dokumentit për këshillim publik “Për vlerësimin e performancës së  Bazës së të Dhënave Referencë të Centralizuar - CRDB të Portabilitetit të Numrit dhe për mënyrën e përzgjedhjes së operatorit të CRDB”.

Vendim Nr.15, datë 20.07.2017 Për "Mbi shqyrtimin e ankimit administrativ të sipërmarrësit Neofel sh.p.k Nr.prot 284 datë 25.11.2017(ref.AKEP:nr.2108 prot., datë 27.11.2015) për zgjidhjen e mosmarrëveshjes midis Neofone sh.p.k dhe Telekom Albania sh.a

Vendim Nr.14, datë 20.07.2017 Për "Fillimin e proçedimit administrativ për zgjidhjen e mosmarrveshjes së interkoneksionit midis Elite Telecomunication sh.p.k dhe Albtelecom sh.a"

Vendim Nr.13, datë 04.05.2017 Për "Shqyrtimin e ankimit Administrativ të sipërmarrësit Albtelecom Sh.a për Vendimet e Këshillit Drejtues të AKEP me Nr.2703 dhe 2704, datë 22.12.2016"

Vendim Nr.12, datë 19.04.2017 Për " Miratimin e dokumentit " Statusi i Shërbimit Universal të komunikimeve elektronike - 2017""

Vendim Nr.11, datë 19.04.2017 Për " Miratimin e Raportit të veprimtarisë së Autoritetit të Komunikimeve Elektronike dhe Postare (AKEP) për vitin 2016" 

Vendim Nr.10, datë 19.04.2017 Për "Miratimin e dokumentit për këshillim publik "Rregullore për Autorizimin e Përgjithshëm"

Vendim Nr.9, datë 16.03.2017 Për "Miratimin për këshillim publik të dokumentit "Rishikim i tarifave të aksesit bitstream dhe LLU të miratuar me Vendimet e Këshillimit Drejtues të AKEP me Nr.2703 dhe 2704, datë 22.12.2016""

Vendim Nr.8, datë 16.03.2017 Për "Shqyrtimin e ankimit administratov të sipërmarrësit Arsen Shahaj, person fizik, Mbi Vendimin Përfundimtar të Inspektimit nr.15, datë 27.02.2017"

Vendim Nr.7 datë 16.02.2017 Për "Rregullore e Brendshme për Funksionimin e Këshillit Drejtues të Autoritetit të Komunikimeve Elektronike dhe Postare"

Vendim Nr.6 datë 16.02.2017 Për "Rregulloren e Brendshme e Funksionimit të Administratës së Autoritetit të Komunikimkeve Elektronike dhe Postare (AKEP)".

Vendim Nr.5, datë 16.02.2017 Për "Shqyrtimin e ankimit administrativ të sipërmarrësit Albtelecom Sh.a., me objekt "Ndryshimin e Vendimit te Këshillit Drejtues Nr.2702, datë 22.12.2016 për "Përcaktimin e sipërmarrësit Albtelecom Sh.a., me FNT për tregjet me shumicë të aksesit broadband dhe linjat me qira me masat përkatëse""

Vendim Nr.4, datën 16.02.2017 Për "Shqyrtimin e ankimit administrativ të sipërmarrësit Albtelecom Sh.a., me objekt "Ndryshimin e Vendimit të Këshillit Drejtues Nr.2701, datë 22.12.2016 për "Miratimin e Dokumentit: Analizë e Tregjeve me shumicë të aksesit broadband në Internet dhe Linjave me Qira-Domumenti Perfundimtar"" 

Vendim Nr.3, datë 16.01.2017 Për "Miratimin e dokumentit "Plani Strategjik i inspektimit" për Komunikimet Elektronike

Vendim Nr.2, datë 16.01.2017 Për "Miratimin e dokumentit "Plani Strategjik i Inspektimit" për Sherbimet Postare.

Vendim Nr.1, datë 16.01.2017 Për "Miratimin për Këshillim publik të Dokumentit: Mbi dhënien e të drejtave të përdorimit në brezin e frekuencave 800 Mhz (790-862MHz)