Vendime të Këshillit Drejtues, Viti 2018

Vendim Nr.25, datë 30.3.2018 Për “Miratimin për këshillim publik të Dokumentit: Rregullimi i tarifave të sipërmarrësve me FNT në tregjet me shumicë të terminimit dhe tranzitimit te thirrjeve në rrjetet telefonike publike nga vendodhje fikse – Këshillim Publik”

Vendim Nr.24, date 30.3.2018 Për “Përcaktimin e sipërmarrësve  me Fuqi të Ndjeshme në Treg për terminimin e thirrjeve në rrjetet e tyre individuale publike të telefonisë fikse dhe vendosjen e masave rregulluese” 

Vendim Nr.23, date 30.3.2018 Për “Përcaktimin e sipërmarrësit Telekom Albania Sh.a., sipërmarrës me Fuqi të Ndjeshme në Treg për terminimin e thirrjeve në rrjetin publik Telekom Albania drejt numrave gjeografikë 

Vendim Nr. 22, date 30.3.2018 Për “Përcaktimin e sipërmarrësit Albtelecom Sh.a., me Fuqi të Ndjeshme në Treg dhe vendosjen e masave rregulluese për shërbimet e terminimit dhe tranzitimit të thirrjeve në rrjet fiks” 

Vendim Nr.21, datë 30.3.2018 Për “Miratimin të Dokumentit: Analizë e tregut të telefonisë fikse: tregjet me shumicë të terminimit dhe tranzitimit të thirrjeve në rrjetet telefonike publike fikse – Dokument Përfundimtar”

Vendim Nr,19 datë 16.03.2018 Për Miratimin e disa shtesave dhe ndryshimeve në rregulloren nr.43,datë 22.09.2016, “Për Mënyrën e Zbatimit të Portabilitetit të Numrit”

Vendim Nr.18 datë 16.03.2018 Për " Miratimin për këshillim publik “Për disa ndryshime të Rregullores nr.27, datë 21.09.2012 “Mbi Publikimin e informacionit për tarifat si dhe kushtet e aksesit dhe përdorimit të shërbimeve të komunikimeve elektronike publike”

Vendim Nr.16 datë 22.02.2018 Për " Miratimin për këshillim publik të dokumentit: “Analizë e tregut celular: tregu me shumicë i aksesit dhe origjinimit; tregjet me shumicë të terminimit të thirrjeve ndërkombëtare dhe tregu me pakicë i shërbimeve celulare - Këshillim publik"

Vendim Nr.15 datë 22.02.2018 Për " Miratimin për këshillim publik të Dokumentit: Rregullimi i tarifave të sipërmarrësve me FNT në tregjet me shumicë të terminimit të thirrjeve në rrjetet celulare–Këshillim Publik 2"

Vendim Nr.14 datë 22.02.2018 Për " Përcaktimin e sipërmarrësit Albtelecom Sh.a. me Fuqi të Ndjeshme në Treg (FNT) për terminimin e thirrjeve në rrjetin publik telefonik të lëvizshëm Albtelecom dhe vendosjen e masave rregulluese për FNT"

Vendim Nr.13 datë 22.02.2018 Për "Përcaktimin e sipërmarrësit Telekom Albania Sh.a. me Fuqi të Ndjeshme në Treg (FNT) për terminimin e thirrjeve në rrjetin publik telefonik të lëvizshëm Telekom Albania dhe vendosjen e masave rregulluese për FNT” 

Vendim Nr.12 datë  22.02.2018 Për “Përcaktimin e sipërmarrësit Vodafone Albania Sh.a. me Fuqi të Ndjeshme në Treg (FNT) për terminimin e thirrjeve në rrjetin publik telefonik të lëvizshëm Vodafone Albania dhe vendosjen e masave rregulluese për FNT” 

Vendim Nr.11 datë 22.02.2018 Për "Miratimin e Dokumentit “Analizë e tregut të shërbimeve celulare: tregjet me shumicë  të terminimit të thirrjeve në rrjetet individuale celulare - Dokumenti Përfundimtar"

Vendim Nr.10 datë 15.02.2018 Për “Miratimin për këshillim publik të Dokumentit:  Mbi dhënien e të drejtave të përdorimit në brezin e frekuencave 800 MHz (790-862 MHz)”   

Vendim Nr.04 datë 12.01.2018 Për "Për shqyrtimin e ankimit administrativ të regjistruesve kundër vendimit Nr. 4, datë 12.01.2018 “për marrjen disa masave mbi shqetësimet lidhur me emrat nën domain.al”.

Vendim Nr.03 datë 12.01.2018 Për "Shqyrtimin e ankimit administrativ të z. Afrim Reka kundër vendimit nr. 24, datë 15.12.2017 “për shqyrtimin e kërkesës së subjektit koha jonë në lidhje me  domain kohajone .al  ”.

Vendim Nr.02 datë 12.01.2018 Për " miratimin e dokumentit për këshillim “Për disa ndryshime në Rregulloren nr. 2 datë 21.02.2008 “Për regjistrimin dhe administrimin e emrave të domaineve nën .al dhe nëndomainet .gov.al, .mil.al, .edu.al, .com.al, .org.al dhe .net.al” e ndryshuar”.