Vendime të Këshillit Drejtues, Viti 2018

Vendim Nr.53, datë 08.08.2018 për "Shqyrtimin e ankimit administrativ të sipërmarrësit të komunikimeve elektronike Elcom sh.p.k kundër masës administrative të dënimit me gjobë"

Vendim Nr.52, datë 03.08.2018 për "Miratimin e dokumentit "Rregullore e brendshme per hetimin administrativ të sinjalizimit, mbrojtjen e konfidencialitetit dhe për mbrojtjen nga hakmarrja""

Vendim Nr.51, datë 03.08.2018 për "Disa Shtesa dhe Ndryshime në aktin normativ administrativ "Rregullore e brendshme e funksionimit te administrates se Autoritetit të Komunikimeve Elektronike dhe Postare(AKEP)", miratuar me VKD nr.6, datë 16.02.2017"

Vendim Nr.50, datë 31.07.2018  “Përfundimin e procedimit administrativ për zgjidhjen e mosmarrëveshjes midis Albtelecom sh.a dhe Vodafone Albania sh.a”

Vendim Nr.49, datë 27.07.2018 për "Shqyrtimin e Ankimit Administrativ të Albtelecom sh.a. për ndryshimin e Vendimit të Këshillit Drejtues nr.37, datë 18.05.2018"

Vendim Nr.47, datë 05.07.2018 për Miratimin e dokumentit të tenderit publik me Procedurë të Hapur me objekt: “Dhënia e të drejtave të përdorimit në brezin e frekuencave 800 mhz (792-862 mhz)”, ref. 1x10 mhz i çiftuar-800-2018.

Vendim Nr.41, datë 04.06.2018 Për "disa shtesa dhe ndryshime në Rregulloren nr.2 datë 21.02.2008 "Për regjistrimin dhe administrimin e emrave të domaineve nën .al dhe nëndomainet .gov.al,.mil.al,.edu.al,.com.al,.org.al dhe .net.al" e ndryshuar"

Vendim Nr.46, datë 29.6.2018 Për "Fillimin e procedimit administrativ për zgjidhjen e mosmarrëveshjes midis sipërmarrësit Abcom sh.p.k dhe Gerantina Zylo, Person Fizik (Fastnet)

Vendim Nr.44, datë 19.6.2018 Për "Fillimin e procedimit administrativ për zgjidhjen e mosmarrëveshjes midis Albtelecom sh.a dhe Vodafone Albania sh.a

Vendim Nr.40, datë 4.6.2018 Për " Shqyrtimin e ankimit administrativ të Telecom Albania sh.a kundër vendimeve të Këshillit Drejtues të AKEP Nr.21 dhe Nr.23. datë 30.03.2018"

Vendim Nr.39, datë 4.6.2018 Për " Shqyrtimin e ankimit administrativ të Neofone sh.p.k kundër vendimit të Këshillit Drejtues të AKEP Nr.22, datë 30.03.2018"

Vendim Nr.38, datë 4.6.2018 Për " Shqyrtimin e ankimit administrativ të sipërmarrësit Neofone sh.p.k kundër vendimit të Këshillit Drejtues të AKEP Nr.21, datë 30.03.2018"

Vendim Nr.37,datë 18.05.2018 Për “Miratimin e disa shtesave dhe ndryshimeve në Rregulloren nr. 27 datë 21.9.2012  “Mbi publikimin e informacionit për tarifat si dhe kushtet e aksesit dhe përdorimit të shërbimeve të komunikimeve elektronike publike”

Vendim Nr.35, datë 15.05.2018 Për “Shqyrtimin e Ankimit Administrativ të Sipërmarrësit Telekom Albania sh.a për disa ndryshime dhe shtesa në Vendimin Nr.19, datë 16.03.2018 të Këshillit Drejtues të Akep”

Vendim Nr.34, datë 15.05.2018 Për “Shqyrtimin e Ankimit Administrativ të Sipërmarrësit Albtelecom sh.a për disa ndryshime dhe shtesa në Vendimin Nr.19, datë 16.03.2018 të Këshillit Drejtues të Akep”

Vendim Nr.33, datë 14.05.2018 Për "Miratimin e qëndrimit të AKEP në përfundim të këshillimit publik ‘‘Mbi dhënien e të drejtave të përdorimit të frekuencave të brezit 800 MHz (790-862 MHz)” dhe propozimin për Ministrin për procedurën e  dhënies në përdorim të tyre”

Vendim Nr.31, datë 20.04.2018 Për "Shqyrtimin e ankimit administrativ të sipërmarrësit Neofone për disa ndryshime dhe shtesa në vendimet Nr.12, Nr.13 dhe Nr.14 –datë 22.02.2018 të Këshillit Drejtues të AKEP”

Vendim Nr.30, datë 20.04.2018 Për "Shqyrtimin e ankimit administrativ të sipërmarrësit Neofone për disa ndryshime dhe shtesa në Vendimin Nr.11, datë 22.02.2018 të Këshillit Drejtues të AKEP"

Vendim Nr.32, datë 24.04.2018 Për "Përfundimin e procedurës administrative të nisur nga AKEP me urdhër nr. 64, datë 26. 03. 2018 “ për vlerësimin e ndryshimit të kohëzgjatjes së vlefshmërisë së paketave tarifore celulare me parapagim nga 30 në 28 ditë”

Vendim Nr.25, datë 30.3.2018 Për “Miratimin për këshillim publik të Dokumentit: Rregullimi i tarifave të sipërmarrësve me FNT në tregjet me shumicë të terminimit dhe tranzitimit te thirrjeve në rrjetet telefonike publike nga vendodhje fikse – Këshillim Publik”

Vendim Nr.24, date 30.3.2018 Për “Përcaktimin e sipërmarrësve  me Fuqi të Ndjeshme në Treg për terminimin e thirrjeve në rrjetet e tyre individuale publike të telefonisë fikse dhe vendosjen e masave rregulluese” 

Vendim Nr.23, date 30.3.2018 Për “Përcaktimin e sipërmarrësit Telekom Albania Sh.a., sipërmarrës me Fuqi të Ndjeshme në Treg për terminimin e thirrjeve në rrjetin publik Telekom Albania drejt numrave gjeografikë 

Vendim Nr. 22, date 30.3.2018 Për “Përcaktimin e sipërmarrësit Albtelecom Sh.a., me Fuqi të Ndjeshme në Treg dhe vendosjen e masave rregulluese për shërbimet e terminimit dhe tranzitimit të thirrjeve në rrjet fiks” 

Vendim Nr.21, datë 30.3.2018 Për “Miratimin të Dokumentit: Analizë e tregut të telefonisë fikse: tregjet me shumicë të terminimit dhe tranzitimit të thirrjeve në rrjetet telefonike publike fikse – Dokument Përfundimtar”

Vendim Nr,19 datë 16.03.2018 Për Miratimin e disa shtesave dhe ndryshimeve në rregulloren nr.43,datë 22.09.2016, “Për Mënyrën e Zbatimit të Portabilitetit të Numrit”

Vendim Nr.18 datë 16.03.2018 Për " Miratimin për këshillim publik “Për disa ndryshime të Rregullores nr.27, datë 21.09.2012 “Mbi Publikimin e informacionit për tarifat si dhe kushtet e aksesit dhe përdorimit të shërbimeve të komunikimeve elektronike publike”

Vendim Nr.16 datë 22.02.2018 Për " Miratimin për këshillim publik të dokumentit: “Analizë e tregut celular: tregu me shumicë i aksesit dhe origjinimit; tregjet me shumicë të terminimit të thirrjeve ndërkombëtare dhe tregu me pakicë i shërbimeve celulare - Këshillim publik"

Vendim Nr.15 datë 22.02.2018 Për " Miratimin për këshillim publik të Dokumentit: Rregullimi i tarifave të sipërmarrësve me FNT në tregjet me shumicë të terminimit të thirrjeve në rrjetet celulare–Këshillim Publik 2"

Vendim Nr.14 datë 22.02.2018 Për " Përcaktimin e sipërmarrësit Albtelecom Sh.a. me Fuqi të Ndjeshme në Treg (FNT) për terminimin e thirrjeve në rrjetin publik telefonik të lëvizshëm Albtelecom dhe vendosjen e masave rregulluese për FNT"

Vendim Nr.13 datë 22.02.2018 Për "Përcaktimin e sipërmarrësit Telekom Albania Sh.a. me Fuqi të Ndjeshme në Treg (FNT) për terminimin e thirrjeve në rrjetin publik telefonik të lëvizshëm Telekom Albania dhe vendosjen e masave rregulluese për FNT” 

Vendim Nr.12 datë  22.02.2018 Për “Përcaktimin e sipërmarrësit Vodafone Albania Sh.a. me Fuqi të Ndjeshme në Treg (FNT) për terminimin e thirrjeve në rrjetin publik telefonik të lëvizshëm Vodafone Albania dhe vendosjen e masave rregulluese për FNT” 

Vendim Nr.11 datë 22.02.2018 Për "Miratimin e Dokumentit “Analizë e tregut të shërbimeve celulare: tregjet me shumicë  të terminimit të thirrjeve në rrjetet individuale celulare - Dokumenti Përfundimtar"

Vendim Nr.10 datë 15.02.2018 Për “Miratimin për këshillim publik të Dokumentit:  Mbi dhënien e të drejtave të përdorimit në brezin e frekuencave 800 MHz (790-862 MHz)”   

Vendim Nr.04 datë 12.01.2018 Për "Për shqyrtimin e ankimit administrativ të regjistruesve kundër vendimit Nr. 4, datë 12.01.2018 “për marrjen disa masave mbi shqetësimet lidhur me emrat nën domain.al”.

Vendim Nr.03 datë 12.01.2018 Për "Shqyrtimin e ankimit administrativ të z. Afrim Reka kundër vendimit nr. 24, datë 15.12.2017 “për shqyrtimin e kërkesës së subjektit koha jonë në lidhje me  domain kohajone .al  ”.

Vendim Nr.02 datë 12.01.2018 Për " miratimin e dokumentit për këshillim “Për disa ndryshime në Rregulloren nr. 2 datë 21.02.2008 “Për regjistrimin dhe administrimin e emrave të domaineve nën .al dhe nëndomainet .gov.al, .mil.al, .edu.al, .com.al, .org.al dhe .net.al” e ndryshuar”.