Struktura e Autoritetit te Komunikimeve Elektronike dhe Postare

  • ORGANIKA E AUTORITETIT TË KOMUNIKIMEVE ELEKTRONIKE DHE POSTARE
  • STRUKTURA E PAGAVE
  • FORMULARË VETËDEKLARIMI “PËR ZBATIMIN E LIGJIT NR.138/2015 “PER GARANTIMIN E INTEGRITETIT TË PERSONAVE QE ZGJIDHEN, EMËROHEN OSE USHTROJNË FUNKSIONE PUBLIKE”
  • REGJISTËR PËR VETËDEKLARIMIN PRANË KRYETARIT TË AKEP 
  • FORMULARËT E VETDEKLARIMIT QË MBARTIN DETYRIM LIGJOR SIPAS LIGJIT 138/2015