• MAY 4, 2020
  • 0

  Vendime të Këshillit Drejtues, VITI 2019

  Vendim Nr. 40, datë 15.11.2019 - Për miratimin për këshillim publik të dokumentit: "Rregullore për zbatimin e rregulllit teknik për pajisjet radio" Vendim Nr. 37, datë 31.10.2019 - Për "Miratimin e rinovimit të Autorizimit Individual  për përdorimin e frekuencave të brezave 900 MHz dhe 1800 MHz të sipërmarrësit  Albtelecom Sh.A." Vendim Nr. 38, datë 31.10.2019Read more
  • JANUARY 22, 2019
  • 0

  Vendime të Këshillit Drejtues, Viti 2018

  Vendim Nr.100 datë 24.12.2018 për “Miratimin e Strategjisë dhe Planit të Veprimit të AKEP për vitin 2019” Vendim Nr.99, datë 24.12.2018 mbi “Shqyrtimin e ankimit administrativ të sipërmarrësit Adanet sh.p.k, kundër masës administrative të dënimit me gjobë” Vendim Nr.96 datë 10.12.2018 për “Shqyrtimin e ankimit të sipërmarrësit Neofone sh.p.k., me objekt: “Mosdhënia e aksesit në

  Read more
  • JANUARY 22, 2019
  • 0

  Vendime te Keshillit Drejtues, Viti 2017

  Vendim Nr.29 datë 29.12.2017 Për "Miratimin e strategjisë dhe planit të veprimit të AKEP për vitin 2018" Vendim Nr.28 datë 27.12.2017 Për "Miratimin për këshillim publik të Dokumentit:Analizë e tregut të telefonisë fikse: tregjet me shumicë të terminimit dhe tranzitimit të thirrjeve në rrjetet telefonike publike fikse– Këshillim Publik" Vendim Nr.26 datë 21.12.2017 Për "Miratimin për këshillimRead more
  • JANUARY 22, 2019
  • 0

  Vendime të Këshillit Drejtues, Viti 2016

  Vendim Nr.2704, datë 22.12.2016 Për “Rregullimin e tarifave të sipëmarrësit Albtelecom Sh.a me Fuqin të Ndjeshme në Treg për tregjet me shumicë të aksesit broadband dhe linjat me qira. Vendim Nr.2703, datë 22.12.2016 Për “Miratimin e Dokumentit: Rregullim i tarifave të sipërmarrësve me FNT në tregjet me shumicë të aksesit broadband dhe në infrastrukrën aktive

  Read more

Photostream