Vendime te Keshillit Drejtues

Vendim Nr.2683, datë 07.07.2016 Për "Miratimin e dokumentit për këshillim publik  "Rregullore për mënyrën e zbatimit të Portabilitetit të Numrit"

Vendim Nr.2682, datë 07.07.2016 Për "Miratimin për Këshillim publik të Dokumentit: Rregullimi i tarifave të sipërmarrësve me FNT në tregjet me shumicë  të aksesit broadband dhe në infrastrukturën aktive dhe pasive në rrjete fikse - Këshillim Publik"

Vendim Nr 2681, datë 08.06.2016 Për "Miratimin për këshillim publik të Dokumentit: Analizë e tregjeve me shumice të aksesit broadband në Internet dhe Linjave me Qira - Këshillim Publik"

Vendim Nr.2680 datë 08.06.2016 Për "Miratimin e rinovimit dhe pajisjen e sipërmarrësit "Vodafone Albania "sh.a me Autorizim Individual për përdorimin e frekuencave të brezit 900 dhe 1800 MHz"

Vendim Nr.2678 datë 21.04.2016 Për "Dhënien e Autorizimit Individual sipërmarrësit "Albtelecom" sh.a., për të drejtën e përdorimit të frekuencave 2550-2570 MHz çiftuar me 2670-2690 MHz".

Vendim Nr.2677 datë 21.04.2016 Për "Dhenien e Autorizimit Individual sipermarrësit "Plus Communication" sh.a., për për përdorimin e frekuencave në brezin 1970-1980 MHz çiftuar me 2160-2170 MHz".

Vendim Nr.2676 datë 14.04.2016 Për "Miratimin e mbylljes dhe rezultateve të procesit të filluar me vendim të Këshillit Drejtues Nr.2664 datë 14.01.2016 për monitorimin e efekteve të mos-diskriminimit të tarifave on-net/off-net dhe ecurinë e skemës për reduktimin e asimetrisë së tarifave të terminimit në nivel shumice në tregun celular"

Vendim Nr.2675 datë 07.04.2016 Për "Miratimin e Raportit të veprimtarisë së Autoritetit të Komunikimeve Elektronike dhe Postare ( AKEP) për vitin 2015"

Lajme

Nisin punimet për mbulimin me fibër optike, sinjal telefonik dhe shërbimet 3G në zonën e Kelmendit

Nisin punimet për mbulimin me fibër optike, sinjal telefonik dhe…

 Tamarë, Vermosh, 14 Korrik 2016, Tre operatorët e telekomunikacionit ALBtelecom & Eagle Mobile, Vodafone...

AKEP në Takim e 10-të Plenare të Grupit të Rregullatorëve Europian për Shërbimin Postar "ERGP"

AKEP në Takim e 10-të Plenare të Grupit të Rregullatorëve…

 Sofje, 1 korrik 2016 – Zhvillohet Takimi i 10-të Plenar i Grupit të...

Zhvillohet Konferenca Ndërkombëtare e Rregullatorëve (IRC-2016)

Zhvillohet Konferenca Ndërkombëtare e Rregullatorëve (IRC-2016)

 Në datë 28-29 Qershorë në Oher, Republika e Maqedoni-se, zhvilloi punimet Konferenca Ndërkombëtare...

Zhvilloi punimet Takimi i 27-të Planare të BEREC

Zhvilloi punimet Takimi i 27-të Planare të BEREC

 Vienë më 1 dhe 2 Qershor 2016 - Zhvillohet në Viene, Austri,  mbledhja...

AKEP-Jo-duhanit2