Closed consultations

Closed consultations

Rregullore për zbatimin e FUP dhe Qëndrueshmërinë e RLAH me Ballkanin Perëndimor

Dokumenti i Modelit të Referencës: Modeli i kostove për shërbimet mobile

Rregullore “Për mbrojtjen e konsumatorëve dhe pajtimtarëve të shërbimeve të komunikimeve elektronike publike”

Rregullore Për Mbrojtjen e Konsumatoreve dhe Përdoruesve të Shërbimeve të Komunikimeve Elektronike – Këshillim Publik

Rregullore Për “Mbrojtjen e konsumatorëve dhe përdoruesve të shërbimeve të komunikimeve elektronike publike”

Rregullimi i Tarifave të Shërbimeve Roaming Ndërkombëtar Shqipëri-Ballkani Perëndimor

Analizë e tregut të shërbimeve celulare – tregu me shumicë i aksesit dhe origjinimit në rrjetet celulare

Analizë tregu e telefonisë celulare për tregjet me shumicë të terminimit të thirrjeve në rrjetet celulare, përfshirë terminimin e thirrjeve hyrëse ndërkombëtare

Rregullimi i Tarifave të Shërbimeve Roaming Ndërkombëtar Shqiperi-Kosove

Analizë e tregut të shërbimeve postare dhe vlerësimi të ofruesve të mundshëm të shërbimit universal

Rregullimi i Tarifave të Shërbimeve Roaming Ndërkombëtar Shqipëri-Ballkani Perëndimor

Rregullimi i tarifave të sipërmarrësve me FNT në tregjet me shumicë të terminimit dhe tranzitimit te thirrjeve në rrjetet fikse 

Mbi Publikimin e informacionit për tarifat si dhe kushtet e aksesit dhe përdorimit të shërbimeve të komunikimeve elektronike publike

Analiza e tregut celular_tregu me pakice_tregjet me shumice akses origjin dhe terminimi nderkombetare

Mbi dhënien e të drejtave të përdorimit të frekuencave të brezit 800 MHz (790-862 MHz)

Rregullimi i tarifave të sipërmarrësve me FNT në tregjet me shumicë të terminimit te thirrjeve në rrjetet celulare-Këshillim Publik 2

Për disa ndryshime në Rregulloren Nr. 2 datë 21.02.2008 “Për regjistrimin dhe administrimin e emrave të domain-eve nën .al dhe nën domain-et .gov, .mil.al, .edu.al, .com.al, .org.al dhe .net.al”, të ndryshuar

Tregjet me shumice te terminimit dhe tranzitimit te thirrjeve ne rrjetet telefonike publike nga vendndodhje fikse

Disa Ndryshimeve ne Rregullore nr 43 Për mënyrën e zbatimit të Portabilitetit të Numrit

Vlerësimin e performancës së Bazës së të Dhënave Referencë të Centralizuar – CRDB të Portabilitetin të Numrit dhe për mënyrën e përzgjedhjes së operatorit të CRDB

Analiza e tregut të shërbimeve celular 

Rregullimi i tarifave të sipërmarrësve me FNT në tregjet me shumicë të terminit të thirrjeve në rrjete celular

Rregullore për Autorizimin e Përgjithshëm

Statusi i Shërbimit Universal të Komunikimeve Elektronike 2017 me Nr.12, datë 19.04.2017

Rishikim i tarifave të aksesit bitstream dhe LLU të miratuar me  Vendimet e Këshillit Drejtues të AKEP me nr.2703 dhe 2704, datë 22.12.2016

Mbi dhënien e të drejtave të përdorimit të frekuencave të brezit 800 Hz (790-862) Hz

Vendim Nr.2691, datë 13.10.2016 Për “Miratimin për këshillim publik të dokumentit “Statusi i shërbimit Univesal të Komunikimeve Elektronike”

Këshillim publik i rregullores Nr.12 Për të dhënat statistikore dhe financiare periodike

Rregullore për Metodiken e Inspektimit të veprimtarise së siperparrësve të rrjeteve dhe shërbimeve të komunikimeve elektronike

Rregullore për Metodiken e Inspektimit të veprimtarise së ofruesve të Shërbimeve Postare

Rregullore për monitorimin e spektrit të frekuencave

Rregullimi i tarifave të sipërmarrësve me FNT në tregjet me shumicë të aksesit broadband dhe në infrastrukturën aktive dhe pasive në rrjetet fizike

Rregullore për mënyrën e zbatimit të Portabilitetit të Numrit

Analizë e tregjeve me shumicë të aksesit broadband në Internet dhe Linjave ne Qira

Këshillim Publik Rregullore Datë 03.12.2015 Për Llogaritjen e kostove neto të Shërbimit Universal Postar

Këshillim Publik Rregullore Datë 29.10.2015 Për Procedurat e Zgjidhjes së Mosmarrëveshjeve ndërmjet Përdoruesit dhe Ofruesit të Shërbimit Postar dhe Mosmarrëveshjeve ndërmjet Ofruesve të Shërbimit Postar

Këshillim Publik Rregullore Nr.20, Datë 19.02.2010 Mbi “Pagesat për Mbikëqyrjen e Tregut të Komunikimeve Elektronike dhe Tregut të Shërbimit Postar”

Këshillim Publik Rregullore për të Dhënat Statistikore dhe Financiare Periodike mbi Shërbimet e Ofruara nga Ofruesit e Shërbimeve Postare

Këshillim Publik mbi dhënien e të drejtave të përdorimit të frekuencave në brezat 1900-1980 MHz, 2500-2690 MHz dhe kushtet e përdorimit të brezit 3400-3800 MHz

Këshillim Publik Rregullore per Autorizimin e Përgjithshëm për Ofrimin e Sherbimeve Postare

Këshillim Publik Rregullore per Ofrimin e Sherbimit Universal Postar

Këshillim Publik mbi Ndryshimin e Planit Kombëtar të Numeracionit

Këshillim Publik Rregullore mbi Sigurinë dhe Integritetin e Rrjeteve

Këshillim Publik Analiza e tregut të telefonisë fikse

Këshillim publik për Performancën e bazës së të dhënave referencë të centralizuara për Portabilitetin e Numrit

Rregullore per perdorimin e perbashket te infrastruktures pasive

Për disa shtesa dhe ndryshime në Rregulloren nr. 22 Mbi Kushtet teknike për ndertimin e infrastrukturës së rrjeteve

Mbi dhënien e të drejtave të përdorimit në brezat e frekuencave 1900-1980 MHz dhe 2110 – 2170 MHz – IMT

Keshillim Publik mbi dhënien e të drejtave të përdorimit në brezat e frekuencave 2500-2690 MHz

Këshillim publik Rregullore për administrimin e interferencave

Këshillim Publik Rregullore për Inspektimin dhe Monitorimin e Spektrit të Frekuencave dhe Masat Administrative

Keshillim publik rishikimi i nivelit te tarifave te terminimit fiks

Keshillim publik per shtesa dhe ndryshime në rregulloren nr. 2 “ për regjistrimin dhe administrimin e emrave të domain-eve nën.al

Analize Tregu Celulare

Këshillim publik per kryerjen e studimit mbi Pagesat që kryen ne AKEP

Rregullore per Kushtet e Perdorimit te Frekuencave dhe Kerkesat Teknike per Pajisjet Radio qe Perdoren pa Autorizim Individual

Këshillim Publik mbi Dhënien në Përdorim të Brezave të Frekuencave IMT 1900-1980 dhe 2110-2170 Mhz

Keshillim publik mbi perdorimin e brezave të frekuencave GSM 900-1800

Disa shtesa dhe ndryshime në Rregulloren e Portabilitetin e Numrit

Keshillim Publik per ndryshimet ne Rregulloren e Autorizimit te Pergjithshem

Keshillim Publik per rishikimin i nivelit te tarifave te terminimit celular 

Këshillim publik i rregullores nr.12 per te dhenat statistikore dhe financiare periodike

Analize e Tregjeve me shumicë të terminimit të SMS-ve në rrjetet publike telefonike të lëvizshme

Këshillim publik mbi dhënien në përdorim të brezave të frekuencave IMT 1900-1980 MHz dhe 2110-2170 MHz

Rregulla dhe Udhëzime për Ndarjen e Llogarive dhe Llogaritjen e Kostos për Sipërmarrësit FNT

Këshillim publik për performacën e bazës së të dhënave referencë të centralizuar për portabilitetin e numrit

Rregulla per termat dhe kushtet e kontratave me pajtimtarin

Analiza e tregut te Linjave me Qira

Analiza e tregut me shumice te aksesit ne broadband dhe LLU

Analiza e tregut per telefonine fikse

RREGULLORE PËR ZGJIDHJEN E MOSMARRËVESHJEVE

PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË RREGULLOREN NR. 9, DATË 17.07.2009 “PËR ANALIZËN E TREGUT”

Dokument per keshillim publik mbi rishikimin e Planit Kombetar te Numeracionit

Rregullore për të dhënat statistikore dhe financiare periodike postare

Dokument për këshillim publik mbi Treguesit e Cilësisë së Shërbimit për Akses në rrjetet e PLMN

Detyrimi i Shërbimit Universal ne Shqiperi

Keshillim Publik për disa shtesa dhe ndryshime në rregulloren nr. 2, datë 21.02.2008, “Regjistrimin dhe Administrimin e Emrave të Domain-eve nën .AL”

ANALIZE  E  TREGUT TE TELEFONISE FIKSE

 Qëndrimit të AKEP mbi komentet e sipërmarrësve për Rregulloren mbi publikimin e informacionit për tarifat

Keshillim Publik mbi miratimin e pagesave që kryhen në AKEP

” Komentet e pjesemarresve ne keshillimin publik “Mbi dhënien e të drejtave të përdorimit në brezat
e frekuencave 1900-1980 MHz, 2010-2025 MHz, 2110-2170 MHz, brezi – UMTS”

Rregullore per funksionimin e ATLAS dhe Komentet

Konsultim publik  Mbi pagesat  qe kryhen ne AKEP

Analiza e tregut te telefonise se levizshme

Për pajisjet radio dhe fundore të telekomunikacioneve dhe njohjen e konformitetit te tyre

Perfundimet e keshimit publik per disa shtesa dhe ndryshime në Rregulloren Nr. 13, datë 16. 04. 2010, “Për Portabilitetin e Numrit”

Implementimi i Zgjedhjes dhe Parazgjedhjes se Bartesit

Analize e Tregut te Terminimit te SMS-ve

Analiza e Tregut Broadband LLU

Analize e Tregut te Linjat me Qira

Projektrregullore  “Për liçensën e përgjithshme për ofrimin e shërbimëve postare”

Orientimi ne kosto i tarifave celulare

Projektrregullore per regjistrimin e pajtimtareve dhe mbatjen e te dhenave

Keshillim publik  mbi Rregulloren e AP , Rregulloren e AI dhe disa ndryshime per ne Rregulloren per caktimin e Numrave

Keshillim publik  mbi dhenien ne perdorim te frekuencave 1800-1805 Mhz

Dokumentacioni final per konsultimin publik Rezultatet BULRAIC Celulare

BULRAIC Albtelecom Rezultatet Paraprake Konsultim Publik

Analize tregu  Broadband  dhe LLU per konsultim publik

Keshillim  Publik mbi dhenien ne perdorim te brezave te frekuencave per sherbimet UMTS

Per pagesat qe kryhen ne AKEP

Perfundimet e Keshillimit Publik per dhenien ne perdorim te brezave te frekuencave 1900-1980 MHz, 2010-2025 MHz, dhe 2110-2170 MHz per sherbimet UMTS

Analiza e tregut per telefonine fikse

Rregullimi i tarifave të sipërmarrësve me FNT në tregun me shumicë të aksesit dhe origjinimit të shërbimeve celulare