Vendime te Keshillit Drejtues

Vendim Nr.53, datë 08.08.2018 për "Shqyrtimin e ankimit administrativ të sipërmarrësit të komunikimeve elektronike Elcom sh.p.k kundër masës administrative të dënimit me gjobë"

Vendim Nr.52, datë 03.08.2018 për "Miratimin e dokumentit "Rregullore e brendshme per hetimin administrativ të sinjalizimit, mbrojtjen e konfidencialitetit dhe për mbrojtjen nga hakmarrja""

Vendim Nr.51, datë 03.08.2018 për "Disa Shtesa dhe Ndryshime në aktin normativ administrativ "Rregullore e brendshme e funksionimit te administrates se Autoritetit të Komunikimeve Elektronike dhe Postare(AKEP)", miratuar me VKD nr.6, datë 16.02.2017"

Vendim Nr.50, datë 31.07.2018  “Përfundimin e procedimit administrativ për zgjidhjen e mosmarrëveshjes midis Albtelecom sh.a dhe Vodafone Albania sh.a”

Vendim Nr.49, datë 27.07.2018 për "Shqyrtimin e Ankimit Administrativ të Albtelecom sh.a. për ndryshimin e Vendimit të Këshillit Drejtues nr.37, datë 18.05.2018"

Vendim nr.47, datë 05.07.2018 për Miratimin e dokumentit të tenderit publik me Procedurë të Hapur me objekt: “Dhënia e të drejtave të përdorimit në brezin e frekuencave 800 mhz (792-862 mhz)”, ref. 1x10 mhz i çiftuar-800-2018.

Vendim Nr.41, datë 04.06.2018 Për "disa shtesa dhe ndryshime në Rregulloren nr.2 datë 21.02.2008 "Për regjistrimin dhe administrimin e emrave të domaineve nën .al dhe nëndomainet .gov.al,.mil.al,.edu.al,.com.al,.org.al dhe .net.al" e ndryshuar"

Vendim Nr.46, datë 29.6.2018 Për "Fillimin e procedimit administrativ për zgjidhjen e mosmarrëveshjes midis sipërmarrësit Abcom sh.p.k dhe Gerantina Zylo, Person Fizik (Fastnet)

Vendim Nr.44, datë 19.6.2018 Për "Fillimin e procedimit administrativ për zgjidhjen e mosmarrëveshjes midis Albtelecom sh.a dhe Vodafone Albania sh.a

Vendim Nr.40, datë 4.6.2018 Për " Shqyrtimin e ankimit administrativ të Telecom Albania sh.a kundër vendimeve të Këshillit Drejtues të AKEP Nr.21 dhe Nr.23. datë 30.03.2018"

Vendim Nr.39, datë 4.6.2018 Për " Shqyrtimin e ankimit administrativ të Neofone sh.p.k kundër vendimit të Këshillit Drejtues të AKEP Nr.22, datë 30.03.2018"

Vendim Nr.38, datë 4.6.2018 Për " Shqyrtimin e ankimit administrativ të sipërmarrësit Neofone sh.p.k kundër vendimit të Këshillit Drejtues të AKEP Nr.21, datë 30.03.2018"

Lajme

Kryetari i Këshillit Drejtues të AKEP i dorëzon RTSH-së Autorizimin Individual për përdorimin e brezit të frekuencave

Kryetari i Këshillit Drejtues të AKEP i dorëzon RTSH-së Autorizimin…

Në kuadër të procesit të dixhitalizimit të transmetimeve televizive, Radio Televizioni Publik Shqiptar...

NJOFTIM PËR MEDIAT

NJOFTIM PËR MEDIAT

  Autoriteti i Komunikimeve Elektronike dhe Postare (AKEP), në kuadër të veprimeve administrative për...

NJOFTIM PËR ZHVILLIM TENDERI

NJOFTIM PËR ZHVILLIM TENDERI

Autoriteti i Komunikimeve Elektronike dhe Postare (AKEP) si organi rregullator në fushën e...

AKEP ORGANIZON TAKIM MBI INTEGRIMIN DIXHITAL DHE ZHVILLIMET PËR  ROAMINGUN NDËRKOMBËTAR RAJONAL

AKEP ORGANIZON TAKIM MBI INTEGRIMIN DIXHITAL DHE ZHVILLIMET PËR …

Tiranë më 6 Korrik 2018- AKEP në vijim të prezantimit të Programit të...

AKEP-Jo-duhanit2