Vendime te Keshillit Drejtues

Vendim Nr.25, datë 30.3.2018 Për “Miratimin për këshillim publik të Dokumentit: Rregullimi i tarifave të sipërmarrësve me FNT në tregjet me shumicë të terminimit dhe tranzitimit te thirrjeve në rrjetet telefonike publike nga vendodhje fikse – Këshillim Publik”

Vendim Nr.24, date 30.3.2018 Për “Përcaktimin e sipërmarrësve  me Fuqi të Ndjeshme në Treg për terminimin e thirrjeve në rrjetet e tyre individuale publike të telefonisë fikse dhe vendosjen e masave rregulluese” 

Vendim Nr.23, date 30.3.2018 Për “Përcaktimin e sipërmarrësit Telekom Albania Sh.a., sipërmarrës me Fuqi të Ndjeshme në Treg për terminimin e thirrjeve në rrjetin publik Telekom Albania drejt numrave gjeografikë 

Vendim Nr. 22, date 30.3.2018 Për “Përcaktimin e sipërmarrësit Albtelecom Sh.a., me Fuqi të Ndjeshme në Treg dhe vendosjen e masave rregulluese për shërbimet e terminimit dhe tranzitimit të thirrjeve në rrjet fiks” 

Vendim Nr.21, datë 30.3.2018 Për “Miratimin të Dokumentit: Analizë e tregut të telefonisë fikse: tregjet me shumicë të terminimit dhe tranzitimit të thirrjeve në rrjetet telefonike publike fikse – Dokument Përfundimtar”

Vendim Nr,19 datë 16.03.2018 Për Miratimin e disa shtesave dhe ndryshimeve në rregulloren nr.43,datë 22.09.2016, “Për Mënyrën e Zbatimit të Portabilitetit të Numrit”

Vendim Nr.18 datë 16.03.2018 Për " Miratimin për këshillim publik “Për disa ndryshime të Rregullores nr.27, datë 21.09.2012 “Mbi Publikimin e informacionit për tarifat si dhe kushtet e aksesit dhe përdorimit të shërbimeve të komunikimeve elektronike publike”

Lajme

Intervistë

Intervistë

Kryetari i AKEP z. Ilir Zela flet për Scan Magazine mbi çështjen e...

NJOFTIM PËR SHTYP

NJOFTIM PËR SHTYP

AKEP me qëllim përmirësimin e kuadrit rregullator lidhur me ushtrimin e kompetencës ligjore...

NJOFTIM PËR SHTYP

NJOFTIM PËR SHTYP

Në mbledhjen e Këshillit Drejtues të AKEP të zhvilluar më datë 15.2.2018 sipas...

NJOFTIM PËR SHTYP

NJOFTIM PËR SHTYP

 Mbi analizën e tregjeve përkatëse dhe marrjen e masave rregullatore për të siguruar...

AKEP-Jo-duhanit2