Vendime te Keshillit Drejtues

Vendim Nr.100 datë 24.12.2018 për "Miratimin e Strategjisë dhe Planit të Veprimit të AKEP për vitin 2019”

Vendim Nr.96 datë 10.12.2018 për “Shqyrtimin e ankimit të sipërmarrësit Neofone sh.p.k., me objekt: “Mosdhënia e aksesit në rrjet dhe mosarritja e lidhjes së marrëveshjes së interkoneksionit për terminimin e thirrjeve ndërkombëtare në rrjetin e Albtelecom sh.a.”

Vendim Nr.95 datë 10.12.2018 për “Përfundimin e procedimit Administrativ për zgjidhjen e mosmarrëveshjes midis Nisatel sh.p.k – Albtelecom sh.a”

Vendim Nr.92 , datë 27.11.2018 për "Disa shtesa në dokumentin e tenderit publik me procedurë të hapur me objekt: "Dhënia e të drejtave të përdorimit në brezin e frekuencave 800 MHZ (792-862 MHZ), REF. 1X10 MHZ i çiftuar -800-2018", miratuar me Vendim të Këshillit Drejtues Mr.47, datë 5.7.2018"

Vendim Nr.91, datë 20.11.2018 për "Shqyrtimin e propozimit të grupit të inspektimit, për penalizimin me masë administrative kryesore gjobë si dhe dënime plotësuese ndaj subjektit të inspektuar "Unifi Holdings Inc, Dega në Shqipëri"

Vendim  Nr. 89 datë 15.11.2018 për “Shfuqizimin e Vendimit nr.78, datë 01.10.2018 të Këshillit Drejtues të AKEP “Për miratimin e dokumentit: “Analizë e Tregut Celular: Tregu me shumicë i aksesit dhe origjinimit; tregjet me shumicë të terminimit të thirrjeve ndërkombëtare dhe tregu me pakicë i shërbimeve celulare – dokument përfundimtar”, dhe shfuqizimin e vendimeve të Këshillit Drejtues  përkatësisht nr.79, nr.80, nr.81 dhe nr.82, datë 01.10.2018.

Vendim Nr.85 datë 30.10.2018 për "Fillimin e procedimit administrativ për zgjidhjen e mosmarrëveshjes së interkoneksionit midis Nisatel sh.p.k dhe Albtelecom sh.a"

Vendim Nr.82 datë 01.10.2018  për “Miratimin për këshillim publik të dokumentit " Rregullimi i tarifave të Sipërmarrësve me fnt në tregun me shumicë të aksesit dhe origjinimit të shërbimeve celulare"”

Vendim Nr.81 datë 01.10.2018 për “Përcaktimin e Sipërmarrësit Telekom Albania sh.a me fuqi të ndjeshme në tregun me shumicë të terminimit të thirrjeve ndërkombëtare si dhe masat përkatëse Rregullatore"

 

Lajme

NJOFTIM PËR SHTYP  MBI NËNSHKRIMIN E MEMORANDUMIT TË MIRËKUPTIMIT MES INSPEKTORATIT SHTETËROR TË MBIKËQYRJES SË TREGUT DHE AKEP

NJOFTIM PËR SHTYP MBI NËNSHKRIMIN E MEMORANDUMIT TË MIRËKUPTIMIT…

Sot, me datë 16 Janar në ambientet e AKEP u nënshkrua...

Publikohet Strategjia dhe Plani i Veprimit të AKEP për vitin 2019

Publikohet Strategjia dhe Plani i Veprimit të AKEP për vitin…

Këshilli Drejtues i AKEP me Vendimin nr.100, datë 24.12.2018 miratoi dokumentin “Strategjia dhe...

MBI PJESËMARRJEN E KRYETARIT TË AKEP NË FORUMIN “KONKURRENCA DHE BIZNESI”

MBI PJESËMARRJEN E KRYETARIT TË AKEP NË FORUMIN “KONKURRENCA DHE…

Autoriteti i Konkurrencës në bashkëpunim me autoritetet rregullatorë përfshirë AKEP zhvilluan sot forumin...

NJOFTIM PËR SHTYRJE E DATËS SË TENDERIT 800 MHZ

NJOFTIM PËR SHTYRJE E DATËS SË TENDERIT 800 MHZ

Këshilli Drejtues i AKEP me vendimin nr. 92 datë 27.11.2018 ka miratuar “Disa...

AKEP-Jo-duhanit2