Vendime te Keshillit Drejtues

Vendim Nr.16, date 31.08.2017 Per "“Miratimin e dokumentit për këshillim publik “Për vlerësimin e performancës së Bazës së të Dhënave Referencë të Centralizuar - CRDB të Portabilitetit të Numrit dhe për mënyrën e përzgjedhjes së operatorit të CRDB”.

Vendim Nr.15, datë 20.07.2017 Për "Mbi shqyrtimin e ankimit administrativ të sipërmarrësit Neofel sh.p.k Nr.prot 284 datë 25.11.2015(ref.AKEP:nr.2108 prot., datë 27.11.2015) për zgjidhjen e mosmarrëveshjes midis Neofone sh.p.k dhe Telekom Albania sh.a

Vendim Nr.14, datë 20.07.2017 Për "Fillimin e proçedimit administrativ për zgjidhjen e mosmarrveshjes së interkoneksionit midis Elite Telecomunication sh.p.k dhe Albtelecom sh.a"

Vendim Nr.13, datë 04.05.2017 Për "Shqyrtimin e ankimit Administrativ të sipërmarrësit Albtelecom Sh.a për Vendimet e Këshillit Drejtues të AKEP me Nr.2703 dhe 2704, datë 22.12.2016"

Vendim Nr.12, datë 19.04.2017 Për " Miratimin e dokumentit " Statusi i Shërbimit Universal të komunikimeve elektronike - 2017""

Vendim Nr.11, datë 19.04.2017 Për " Miratimin e Raportit të veprimtarisë së Autoritetit të Komunikimeve Elektronike dhe Postare (AKEP) për vitin 2016" 

Vendim Nr.10, datë 19.04.2017 Për "Miratimin e dokumentit për këshillim publik "Rregullore për Autorizimin e Përgjithshëm"

Vendim Nr.9, datë 16.03.2017 Për "Miratimin për këshillim publik të dokumentit "Rishikim i tarifave të aksesit bitstream dhe LLU të miratuar me Vendimet e Këshillimit Drejtues të AKEP me Nr.2703 dhe 2704, datë 22.12.2016""

Vendim Nr.8, datë 16.03.2017 Për "Shqyrtimin e ankimit administratov të sipërmarrësit Arsen Shahaj, person fizik, Mbi Vendimin Përfundimtar të Inspektimit nr.15, datë 27.02.2017"

Lajme

Takim me përfaqësuesit e Autoritetit Rregullatore të Turqisë, ICTA-së dhe AKEP

Takim me përfaqësuesit e Autoritetit Rregullatore të Turqisë, ICTA-së dhe…

Gjatë zhvillimit të punimeve të takimit te 32-të Plenar të Grupit të Autoriteteve...

Takim për rritjen e bashkëpunimit midis ITU dhe AKEP

Takim për rritjen e bashkëpunimit midis ITU dhe AKEP

Gjatë ditëve të zhvillimit të forumit rajonal INFOFEST, në Budva të Malit te...

AKEP NË TAKIMIN E 32-TË PLENAR TË BEREC

AKEP NË TAKIMIN E 32-TË PLENAR TË BEREC

Tiranë, 9 tetor 2017 - Në Bukuresht, Rumani, me datë 5-6 tetor  u...

Përmirësohet shërbimi celular në zonën turistike të Malit të Krujës në Sari Salltik

Përmirësohet shërbimi celular në zonën turistike të Malit të Krujës…

Në kuadrin e masave që po merr AKEP për përmirësimin e shërbimeve celulare...

AKEP-Jo-duhanit2