Vendime te Keshillit Drejtues

Vendim Nr.2669 date 11.02.2016 Për Shqyrtimin e ankimit administrativ të sipërmarrësit Vodafone Albania sh.a për "Revokimin e pjesshëm të VKD nr.2662 datë 28.12.2015, për pjesën që ka përcaktuar të drejtën e parablerjes, vlerën minimale prej 1.044.000 Euro për bllok prej 2x5 MHZ dhe lejimin e pagesave me këste"

Vendim Nr.2668 date 11.02.2016 Për Shqyrtimin e ankimit administrativ të sipërmarrësit Telekom Albania sh.a për "Revokimin e pjesshëm të VKD nr.2662 datë 28.12.2015, për pjesën që ka përcaktuar të drejtën e parablerjes, vlerën minimale prej 1.044.000 Euro për bllok prej 2x5 MHZ dhe lejimin e pagesave me këste"

Vendim Nr.2667 date 11.02.2016 Për Shqyrtimin e ankimit administrativ të sipërmarrësit Vodafone Albania sh.a për Vendimin e Këshillit Drejtues të AKEP me nr.2664, datë 14.01.2016

Vendim Nr.2666 date 11.02.2016 Për Shqyrtimin e ankimit administrativ të sipërmarrësit Telekom Albania sh.a për Vendimin e Këshillit Drejtues të AKEP me nr.2664, datë 14.01.2016

Vendim Nr.2665 date 11.02.2016 Për Shqyrtimin e ankimit administrativ të sipërmarrësit Albtelecom sh.a për Vendimin e Këshillit Drejtues të AKEP me nr.2664, datë 14.01.2016

Vendim Nr.2664 date 14.01.2016 Per Monitorimin e efekteve te mos-diskriminimit te tarifave on-net/off-net dhe pezullimin e filimit te efekteve te simetrise se tarifave te terminimit ne rrjetet celulare te percaktuara me Vendim nr.2542, date 13.03.2015 per " Disa shtesa dhe ndryshime ne Vendimet e Keshillit Drejtues te AKEP me nr.2522, 2523. 2524, 2525 dhe 2526 date 06.11.2014"

Lajme

POSTËS SHQIPTARE I DORËZOHET AUTORIZIMI I PËRGJITHSHËM I SHËRBIMEVE POSTARE

POSTËS SHQIPTARE I DORËZOHET AUTORIZIMI I PËRGJITHSHËM I SHËRBIMEVE POSTARE

Në mbështetje të Neni 19 të Ligjit nr.46/2015, “Për Shërbimet Postare në Republikën...

INAGUROHET STACIONI FIKS I MONITORIMIT NË PINET

INAGUROHET STACIONI FIKS I MONITORIMIT NË PINET

Më datë 18 Dhjetor 2015, Kryetari i Këshillit Drejtues të AKEP, Z.Piro Xhixho...

AKEP HAP PROCEDURAT E TENDERIT PËR DHËNIEN NË PËRDORIM TË FREKUENCAVE TË BREZIT 2100 MHZ DHE 2600 MHZ

AKEP HAP PROCEDURAT E TENDERIT PËR DHËNIEN NË PËRDORIM TË…

Në mbledhjen e datës 28.12.2015 Këshilli Drejtues i AKEP miratoi Dokumentet e Tenderit...

ALBANIAN SECURITY FORUM – ASF 2015

ALBANIAN SECURITY FORUM – ASF 2015

Tiranë më 10 dhjetor 2015, ka përfundurar me sukses Forumi i parë Shqiptarë...

AKEP-Jo-duhanit2