Vendime te Keshillit Drejtues

Vendim Nr.2691, datë 13.10.2016 Për "Miratimin për këshillim publik të dokumentit "Statusi i Shërbimit Universal të Komunikimeve Elektronike

Vendim Nr.2690, datë 13.10.2016 Për "Miratimin e dokumentit "Rregullore për monitorimin e spekterit të frekuencave".

Vendim Nr.2689, datë 22.09.2016 Për Miratimin e dokumentit: "Rregullore për mënyrën e zbatimit të Portabilitetit të Numrit".

Vendim Nr.2687, datë 08.09.2016 Për Miratimin për këshillim publik të disa ndryshimeve në Rregulloren Nr.12, datë 07.04.2010 "Për  të dhënat statistikore dhe financiare periodike të sipërmarrëesve të rrjeteve dhe /ose shërbimeve të komunikimeve elektronike", e ndryshuar.

Vendim Nr.2686, datë 31.08.2016 Për Miratimin e dokumentit për këshillim publik Rregullore "Metodika e inspektimit të veprimtarisë së sipërmarrësve dhe shërbimeve të komunikimeve elektronike"

Vendim Nr.2685, datë 31.08.2016 Për Miratimin për këshillim publik Rregullore të dokumentit"Metodika e inspektimit të veprimtarisë së ofruesve të shërbimit postar"

Vendim Nr.2682, datë 07.07.2016 Për "Miratimin për Këshillim publik të Dokumentit: Rregullimi i tarifave të sipërmarrësve me FNT në tregjet me shumicë  të aksesit broadband dhe në infrastrukturën aktive dhe pasive në rrjete fikse - Këshillim Publik"

Vendim Nr 2681, datë 08.06.2016 Për "Miratimin për këshillim publik të Dokumentit: Analizë e tregjeve me shumice të aksesit broadband në Internet dhe Linjave me Qira - Këshillim Publik"

Vendim Nr.2680 datë 08.06.2016 Për "Miratimin e rinovimit dhe pajisjen e sipërmarrësit "Vodafone Albania "sh.a me Autorizim Individual për përdorimin e frekuencave të brezit 900 dhe 1800 MHz"

Vendim Nr.2678 datë 21.04.2016 Për "Dhënien e Autorizimit Individual sipërmarrësit "Albtelecom" sh.a., për të drejtën e përdorimit të frekuencave 2550-2570 MHz çiftuar me 2670-2690 MHz".

 

Lajme

Zhvillohet mbledhja e përbashkët midis AKEP dhe ARKEP

Zhvillohet mbledhja e përbashkët midis AKEP dhe ARKEP

Më datat 13 dhe 14 Tetor 2016 një delagacion i AKEP me ftesë...

Zhvilloi  Punimet Kongresi i 26-të Universal Postar

Zhvilloi Punimet Kongresi i 26-të Universal Postar

Përgjatë periudhës 20 Shtator- 7 Tetor 2016 u zhvillua Kongresi i 26-të Universal...

Takimi i 28-të plenar i Organit të Rregullatorëve Europian të Komunikimeve Elektronike (BEREC)

Takimi i 28-të plenar i Organit të Rregullatorëve Europian të…

 Vilnius, Lituani 6 tetor, 2016: U zhvillua Seanca Plenare e tretë për vitin...

Komisioni Europian për rishikimin e kuadrit rregullator të BE-së për Komunikimet Elektronike

Komisioni Europian për rishikimin e kuadrit rregullator të BE-së për…

Ligji i BE-së mbulon sherbimet e telekomunikacioneve fikse dhe mobile, internet, shërbimet TV...

AKEP-Jo-duhanit2