Vendime te Keshillit Drejtues

Vendim Nr.16, date 31.08.2017 Per "“Miratimin e dokumentit për këshillim publik “Për vlerësimin e performancës së Bazës së të Dhënave Referencë të Centralizuar - CRDB të Portabilitetit të Numrit dhe për mënyrën e përzgjedhjes së operatorit të CRDB”.

Vendim Nr.15, datë 20.07.2017 Për "Mbi shqyrtimin e ankimit administrativ të sipërmarrësit Neofel sh.p.k Nr.prot 284 datë 25.11.2015(ref.AKEP:nr.2108 prot., datë 27.11.2015) për zgjidhjen e mosmarrëveshjes midis Neofone sh.p.k dhe Telekom Albania sh.a

Vendim Nr.14, datë 20.07.2017 Për "Fillimin e proçedimit administrativ për zgjidhjen e mosmarrveshjes së interkoneksionit midis Elite Telecomunication sh.p.k dhe Albtelecom sh.a"

Vendim Nr.13, datë 04.05.2017 Për "Shqyrtimin e ankimit Administrativ të sipërmarrësit Albtelecom Sh.a për Vendimet e Këshillit Drejtues të AKEP me Nr.2703 dhe 2704, datë 22.12.2016"

Vendim Nr.12, datë 19.04.2017 Për " Miratimin e dokumentit " Statusi i Shërbimit Universal të komunikimeve elektronike - 2017""

Vendim Nr.11, datë 19.04.2017 Për " Miratimin e Raportit të veprimtarisë së Autoritetit të Komunikimeve Elektronike dhe Postare (AKEP) për vitin 2016" 

Vendim Nr.10, datë 19.04.2017 Për "Miratimin e dokumentit për këshillim publik "Rregullore për Autorizimin e Përgjithshëm"

Vendim Nr.9, datë 16.03.2017 Për "Miratimin për këshillim publik të dokumentit "Rishikim i tarifave të aksesit bitstream dhe LLU të miratuar me Vendimet e Këshillimit Drejtues të AKEP me Nr.2703 dhe 2704, datë 22.12.2016""

Vendim Nr.8, datë 16.03.2017 Për "Shqyrtimin e ankimit administratov të sipërmarrësit Arsen Shahaj, person fizik, Mbi Vendimin Përfundimtar të Inspektimit nr.15, datë 27.02.2017"

Lajme

AKEP merr pjesë në Takimin Ndërkombëtar të Organeve Rregullatore dhe Institucioneve nga Evropa Juglindore, përgjegjëse për Zbatimin e Direktivës 2014/53/EU (RED)

AKEP merr pjesë në Takimin Ndërkombëtar të Organeve Rregullatore dhe…

Me ftesën e Agjensisë Rregullatore për Komunikime Elektronike dhe Shërbimet Postare të Serbisë...

Firmoset Memorandumi i mirëkuptimit midis AKEP dhe RAK (Rregullatori i Komunikimeve Elektronoike të Bosnje dhe Hercegovinës)

Firmoset Memorandumi i mirëkuptimit midis AKEP dhe RAK (Rregullatori i…

Delegacioni i AKEP zhvilloi një vizitë dy ditore pranë Rregullatorit të Komunikimeve Elektronike...

Takim me përfaqësuesit e Autoritetit Rregullatore të Turqisë, ICTA-së dhe AKEP

Takim me përfaqësuesit e Autoritetit Rregullatore të Turqisë, ICTA-së dhe…

Gjatë zhvillimit të punimeve të takimit te 32-të Plenar të Grupit të Autoriteteve...

Takim për rritjen e bashkëpunimit midis ITU dhe AKEP

Takim për rritjen e bashkëpunimit midis ITU dhe AKEP

Gjatë ditëve të zhvillimit të forumit rajonal INFOFEST, në Budva të Malit te...

AKEP-Jo-duhanit2