Vendime te Keshillit Drejtues

Vendim Nr.13, datë 04.05.2017 Për "Shqyrtimin e ankimit Administrativ të sipërmarrësit Albtelecom Sh.a për Vendimet e Këshillit Drejtues të AKEP me Nr.2703 dhe 2704, datë 22.12.2016"

Vendim Nr.12, datë 19.04.2017 Për " Miratimin e dokumentit " Statusi i Shërbimit Universal të komunikimeve elektronike - 2017""

Vendim Nr.11, datë 19.04.2017 Për " Miratimin e Raportit të veprimtarisë së Autoritetit të Komunikimeve Elektronike dhe Postare (AKEP) për vitin 2016" 

Vendim Nr.10, datë 19.04.2017 Për "Miratimin e dokumentit për këshillim publik "Rregullore për Autorizimin e Përgjithshëm"

Vendim Nr.9, datë 16.03.2017 Për "Miratimin për këshillim publik të dokumentit "Rishikim i tarifave të aksesit bitstream dhe LLU të miratuar me Vendimet e Këshillimit Drejtues të AKEP me Nr.2703 dhe 2704, datë 22.12.2016""

Vendim Nr.8, datë 16.03.2017 Për "Shqyrtimin e ankimit administratov të sipërmarrësit Arsen Shahaj, person fizik, Mbi Vendimin Përfundimtar të Inspektimit nr.15, datë 27.02.2017"

Vendim Nr.5, datë 16.02.2017 Për "Shqyrtimin e ankimit administrativ të sipërmarrësit Albtelecom Sh.a., me objekt "Ndryshimin e Vendimit te Këshillit Drejtues Nr.2702, datë 22.12.2016 për "Përcaktimin e sipërmarrësit Albtelecom Sh.a., me FNT për tregjet me shumicë të aksesit broadband dhe linjat me qira me masat përkatëse""

Vendim Nr.4, datën 16.02.2017 Për "Shqyrtimin e ankimit administrativ të sipërmarrësit Albtelecom Sh.a., me objekt "Ndryshimin e Vendimit të Këshillit Drejtues Nr.2701, datë 22.12.2016 për "Miratimin e Dokumentit: Analizë e Tregjeve me shumicë të aksesit broadband në Internet dhe Linjave me Qira-Domumenti Perfundimtar"" 

Lajme

Organizohet në Lezhë takimi mbi ecurinë e punimeve në Infrastrukturën Urbane të Komunikimeve Elektronike

Organizohet në Lezhë takimi mbi ecurinë e punimeve në Infrastrukturën…

 Në kuadrin e detyrave të planifikuara nga AKEP, për përmiresimin dhe stabilizimin e...

Takim me të rinjtë Radioamator të Elbasanit

Takim me të rinjtë Radioamator të Elbasanit

Më datën 11 Maj 2017 në Gjimnazin « Vasil Kamami », Elbasan, e cila është...

AKEP RAPORTON NË KUVEND MBI VEPRIMTARINË PËR VITIN 2016

AKEP RAPORTON NË KUVEND MBI VEPRIMTARINË PËR VITIN 2016

Tiranë më 2 Maj 2017- AKEP në zbatim të nenit 9 të ligjit...

AKEP merr pjesë në forumin për zhvillimin rajonal (RDF-EUR) dhe takimin përgaditor rajonal për Europën (RPM-EUR)

AKEP merr pjesë në forumin për zhvillimin rajonal (RDF-EUR) dhe…

Vilnius, Lituani me 26-28 Prill 2017- U zhvilluan ne Vilnius, Lituani Forumi për...

AKEP-Jo-duhanit2