Vendime te Keshillit Drejtues

Vendim Nr.5, datë 16.02.2017 Për "Shqyrtimin e ankimit administrativ të sipërmarrësit Albtelecom Sh.a., me objekt "Ndryshimin e Vendimit te Këshillit Drejtues Nr.2702, datë 22.12.2016 për "Përcaktimin e sipërmarrësit Albtelecom Sh.a., me FNT për tregjet me shumicë të aksesit broadband dhe linjat me qira me masat përkatëse""

Vendim Nr.4, datën 16.02.2017 Për "Shqyrtimin e ankimit administrativ të sipërmarrësit Albtelecom Sh.a., me objekt "Ndryshimin e Vendimit të Këshillit Drejtues Nr.2701, datë 22.12.2016 për "Miratimin e Dokumentit: Analizë e Tregjeve me shumicë të aksesit broadband në Internet dhe Linjave me Qira-Domumenti Perfundimtar"" 

Vendim Nr.3, datë 16.01.2017 Për "Miratimin e dokumentit "Plani Strategjik i inspektimit" për Komunikimet Elektronike

Vendim Nr.2, datë 16.01.2017 Për "Miratimin e dokumentit "Plani Strategjik i Inspektimit" për Sherbimet Postare.

Vendim Nr.1, datë 16.01.2017 Për "Miratimin për Këshillim publik të Dokumentit: Mbi dhënien e të drejtave të përdorimit në brezin e frekuencave 800 Mhz (790-862MHz) 

Vendim Nr.2704, datë 22.12.2016 Për "Rregullimin e tarifave të sipëmarrësit Albtelecom Sh.a me Fuqin të Ndjeshme në Treg për tregjet me shumicë të aksesit broadband dhe linjat me qira.

Vendim Nr.2703, datë 22.12.2016 Për "Miratimin e Dokumentit: Rregullim i tarifave të sipërmarrësve me FNT në tregjet me shumicë të aksesit broadband dhe në infrastrukrën aktive dhe pasive në rrjete fikse-Dokumenti Perfundimtar" 

Vendim Nr.2702, datë 22.12.2016 Për “Përcaktimin e sipërmarrësit Albtelecom Sh.a. me Fuqi të Ndjeshme në Treg për tregjet me shumicë të aksesit broadband dhe linjat me qira dhe masat përkatëse rregulluese” 

Lajme

Organizohet ne Durrës takimi i radhës mbi stabilizimin e infrastrukturës urbane të Komunikimeve Elektronike

Organizohet ne Durrës takimi i radhës mbi stabilizimin e infrastrukturës…

 Në vijim te procesit për përmiresimin dhe stabilizimin e situates të rrjeteve urbane...

Takim pune AKEP-ARKEP mbi implementimin e kodeve të pikave kombëtare dhe ndërkombëtare të sinjalizimit

Takim pune AKEP-ARKEP mbi implementimin e kodeve të pikave kombëtare…

Tiranë, më 31 Janar 2017- Autoriteti i Komunikimeve Elektronike dhe Postare (AKEP), me...

Organizohet në Fier takimi mbi ecurinë e punimeve në infarastrukturën urbane të Komunikimeve Elektronike

Organizohet në Fier takimi mbi ecurinë e punimeve në infarastrukturën…

Në kuadrin e detyrave të planifikuara nga AKEP, për përmiresimin dhe stabilizimin e...

PRIORITETE TË PUNËS SË BEREC PËR 2017

PRIORITETE TË PUNËS SË BEREC PËR 2017

Programi i Punës së BEREC për 2017, mban angazhimin BEREC për zhvillimin e...

AKEP-Jo-duhanit2