AKEP

e-Përdorues

E-Përdorues

E-Ankime

Si të ankohemi për zbatimin e kushteve kontraktore për ofrimin e shërbimeve të komunikimeve elektronike?

Faza e parë – ankesa/sqarime tek ofruesi i shërbimit në telefon/pikat e shitjes.

Në kushtet e kontratës së pajtimit përcaktohen mënyra dhe procedura për ankesat, ku jepen numrat e telefonit, adresat dhe kontaktet për kujdesin me klientët.

Ju keni të drejtë të ankoheni apo të kërkoni sqarime tek ofruesi i shërbimit. Në rast se nuk jeni të kënaqur me sqarimet e dhëna nga operatori me anë të telefonit apo mjeteve të tjera elektronike, mund të ankoheni me shkrim tek ofruesi i shërbimit.

Faza e dytë – ankesa me shkrim

Ju duhet t’i drejtoni një ankesë me shkrim ofruesit të shërbimit të Internetit brenda 15 ditëve nga: marrja e faturës për shërbimin e ofruar, nëse ankesa i referohet shumës së faturuar për shërbimin e ofruar; ose nga ofrimi i shërbimit, nëse ankesa i referohet cilësisë së shërbimit të ofruar.

Me marrjen e ankesës, ofruesi i shërbimit të Internetit, duhet të verifikojë shumën e faturuar dhe cilësinë e shërbimeve të ofruara, dhe pas verifikimit, t’ju konfirmojë ose t’i korrigjojë ato.

Ofruesi i shërbimit duhet t’ju dorëzojë përgjigjen me shkrim, jo më vonë se 15 ditë nga marrja e ankesës.

Nëse nuk jeni dakord me përgjigjen me shkrim të ofruesit të shërbimit, ju mund të filloni një procedurë për zgjidhjen e mosmarrëveshjes në AKEP, ose mund ta paraqisni rastin para gjykatës.

Faza e tretë – zgjidhja e mosmarrëveshjes në AKEP

Pas marrjes së përgjigjes nga ofruesi i shërbimit lidhur me ankesën, nëse nuk jeni dakord, mund të kërkoni zgjidhjen e mosmarrëveshjes në AKEP, brenda 15 ditëve nga marrja e përgjigjes me shkrim.

Kërkesa paraqitet me shkrim dhe duhet të përmbajë fakte dhe prova, në të cilat është bazuar.

Forma e paraqitjes së kërkesës me shkrim, “Formulari sipas Aneksit 1” i cili gjendet si pjesë e Rregullores Nr. 29, datë 29.05.2013 “Për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve ndërmjet pajtimtarëve dhe sipërmarrësve të komunikimeve elektronike” e cila mund të gjendet në këtë link:

RREGULLORE MBI TERMAT E PERGJITHSHME TE KONTRATES SE PAJTIMIT.pdf

Kërkesa dërgohet me postë ose dorazi në adresën:

Autoriteti i Komunikimeve Elektronike dhe Postare

Rruga “Reshit Çollaku”, Tiranë, Shqipëri

Kërkesës duhet t’i bashkëlidhni:

 1. të dhënat që shërbejnë për identifikimin dhe adresën tuaj;
 2. të dhënat që shërbejnë për identifikimin e ofruesit të shërbimit;
 3. objektin e kërkesës për zgjidhjen e mosmarrëveshjes;
 4. parashtrimin e pretendimeve dhe kundërshtimeve ndaj përgjigjes së ofruesit të shërbimeve lidhur me ankimin.

Në përfundim të procedurës për zgjidhjen e mosmarrëveshjes, AKEP-i del me një rekomandim me shkrim se si duhet të zgjidhet mosmarrëveshja.

Në rast se rekomandimi nuk pranohet, secila nga palët mund të kërkojë zgjidhjen e mosmarrëveshjes në gjykatën kompetente.

___________________________________

Informacioni mbi kushtet e përgjithshme të ofrimit të shërbimeve të komunikimeve elektronike është pjesë e Rregullores Nr. 31, datë 26.12.2013 “Për termat e përgjithshme të kontratës së pajtimit për lidhjen dhe aksesin në rrjetin publik të komunikimeve elektronike” e cila mund të gjendet në këtë link:

RREGULLORE MBI TERMAT E PERGJITHSHME TE KONTRATES SE PAJTIMIT.pdf

Roli i AKEP në mbrojtjen e përdoruesit

Si vepron AKEP për mbrojtjen e interesave të përdoruesit?

AKEP-i përmbush përgjegjësinë e tij për mbrojtje të interesave të përdoruesve nëpërmjet:

 1. mbikëqyrjes, kontrollit dhe monitorimit të veprimtarisë të sipërmarrësve të komunikimeve elektronike dhe postare
 2. zgjidhjes së mosmarrëveshjeve midis pajtimtarëve dhe sipërmarrësve të komunikimeve elektronike dhe postare
 3. nxitjes së konkurrencën eficiente për sigurimin e shërbimeve të komunikimeve elektronike dhe postare për të krijuar mundësi që çdo kategori përdoruesish, përfshirë dhe përdoruesit me aftësi të kufizuar, të kenë përfitime maksimale në kuptimin e çmimit dhe cilësisë
 4. Ndërhyrjes për rregullimin e tarifave për:
  • shërbimet e përfshira në skemën e shërbimit universal, të ofruara nga ofruesi i shërbimit universal;
  • shërbimet e ofruara nga sipërmarrësi me fuqi të ndjeshme në treg në tregun përkatës të komunikimeve elektronike
 5. vlerësimin e kontratës tip të sipërmarrësve të tregut të komunikimeve elektronike
 6. organizimit të këshillimeve publikimit për dokumente rregullatorë për tregun e komunikimeve elektronike dhe postare për të tërhequr edhe mendimin e përdoruesit
 7. garantimit të aksesit të barabartë dhe mundësisë së zgjedhjes për përdoruesit me aftësi të kufizuar
 8. garantimit të publikimit të informacionit transparent, të krahasueshëm dhe të përditësuar mbi tarifat, politikave kompensimit/rimbursimit.
 9. bashkëpunimin me shoqatat e mbrojtjes së konsumatorëve, dhe njësive të ngritura pranë institucioneve shtetërore.