Vende vakante

Vende vakante

Njoftim Për Shpallje Vendi Të Lirë Pune

Plani vjetor i pranimeve në shërbimin civil

Në mbështetje të ligjit Nr. 9918, datë 19.05.2008 “Për komunikimet elektronike në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar (ligjin Nr. 9918), Vendimit Nr. 88/2015 “Për miratimin e strukturës, organikës dhe kategorizimit të pozicioneve të punës të Autoritetit të Komunikimeve Elektronike dhe Postare (AKEP)” të Kuvendit të Shqipërisë dhe në zbatim të Ligjit Nr. 152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, dhe të Vendimit të Këshillit të Ministrave, Nr. 108, datë 26.02.2014 “Për planin vjetor të pranimit në shërbimin civil” Autoriteti i Komunikimeve Elektronike dhe Postare (AKEP) do të publikojë në ketë seksion planet vjetore të pranimit në shërbimin civil në AKEP.