Konsultime në proces

Konsultime në proces

Mbi dhënien e të drejtave të përdorimit të frekuencave të brezit 3400-3800 MHz Datë 07.02.2024 – 07.04.2024

Analizë e tregjeve me shumicë të aksesit në broadband (English Version)

Analizë tregu e telefonisë celulare për tregjet me shumicë të terminimit të thirrjeve në rrjetet e telefonisë së lëvizshme

PLANI I PËRDORIMIT TË FREKUENCAVE Datë 19.07.2023 – 17.08.2023

Mbi disa shtesa e ndryshime në Rregulloren Nr.40, datë 17.12.2015 “Për të dhënat statistikore dhe financiare periodike mbi shërbimet e ofruara nga ofruesit e shërbimeve postare”
Afati për kryerjen e këshillimit Publik 20 ditë pune nga data e njoftimit të dokumentit (Data e njoftimit  të dokumentit 21.10.2022)

PLANI I PËRDORIMIT TË FREKUENCAVE Datë 10.02.2022 – 11.03.2022

5G Strategic Plan – Public Consultation – English Version Datë  04.11.2021 – 04.12.2021

Plani Strategjik 5G – Dokument për këshillim publik Datë  04.11.2021 – 04.12.2021

Rezultatet e Modelit të Kostove të shërbimeve me shumicë të rrjeteve celulare Datë 27.05.2021 – Datë 25.06.2021

Rregullore mbi Zbatimin e Politikës së Përdorimit të Drejtë dhe Metodologjinë e Vlerësimit të Heqjes së Tarifave Roaming me Pakicë (RLAH) me Ballkanin Perëndimor Datë 15.01.2021 – Datë 15.02.2021

Modeli kostove për shërbimet mobile Datë 27.11.2020 – Datë 26.12.2020

“Disa shtesa dhe ndryshime në Aneksin E, të Rregullores Nr.47,datë 26.10.2017
“Për zbatimin e regjimit të Autorizimit të Përgjithshëm””