e – Konformiteti

e – Konformiteti

VKM nr.378, datë 5.6.2019 “Për miratimin e Rregullit Teknik për pajisjet radio, njohjen e ndërsjelltë të vlerësimit të konformitetit të tyre dhe përcaktimin e listës së standardeve të harmonizuara”, gjendet këtu

Rregullorja e AKEP për zbatimin e rregullit teknik për pajisjet radio, gjendet këtu

Njoftimi për Regjistrimin e pajisjeve radio, mund të dërgohet online në AKEP duke klikuar këtu

Regjistri i pajisjeve radio të regjistruara në AKEP, gjendet këtu

Nënklasat dhe Ndërfaqet Radio gjenden në këtë link:

https://ec.europa.eu/docsroom/documents/26843 si dhe ne faqen e EFIS https://www.efis.dk/documents/51353

Lista e standartet të harmonizuara, të miratuara me VKM nr. 378, gjendet këtu

Teksti i Deklaratës së Konformitetit gjendet në këtë link: https://ec.europa.eu/docsroom/documents/9781/attachments/1/translations

Ose ne pdf, gjendet këtu