Regjistri i Kërkesave dhe Përgjigjeve

Register of Requests and Responses

Nr. Rendor Data e kërkesës Objekti i kërkesës Data e përgjigjes Përgjigje Mënyra e përfundimit të kërkesës Tarifa
1 18.01.2021 Mbi bllokimin e faqeve web te ofrimit te basteve sportive. 28.01.2021 Mbi proceduren e bllokimit. E plotë Nuk ka

[1] Numri rendor i kërkesave të regjistruara në Regjistrin e Kërkesave dhe Përgjigjeve

[2] Data e regjistrimit të kërkesës

[3] Përmbledhje e objektit të kërkesës duke u anonimizuar sipas parashikimeve ligjore në fuqi

[4] Data e kthimit të përgjigjes

[5] Përmbajtja e përgjigjes duke u anonimizuar sipas parashikimeve ligjore në fuqi

[6] Përgjigja jepet E plotë/ E kufizuar/ E refuzuar/E deleguar

Nr. Rendor(1) Data e rregjistrimit të kërkesës(2) Objekti(3) Data e kthimit të përgjigjes(4) Statusi i kërkesës(5) Tarifa(6)
Kërkesë për informacion dhe vënie në dispozicion e dokumentacionit  Qendra “BIRN Albania”
1. 12.02.2020 Kërkesë informacion mbi rritjen e tarifave nga operatoret
Qendra “Konsumatori Shqiptar” 
22.02.2020 përfunduar nuk ka
2. 10.03.2020
Kërkesë për informacion nese ka plan/ strategji per uljen cmimeve te paketa te telefonise fikse dhe levizshme Qendra Respublica
17.04.2020 përfunduar nuk ka
3. 11.05.2020
Kërkesë informacion mbi aksesin ne faqet web pornografike TVT
17.05.2020 përfunduar nuk ka
4. 1.09.2020 Kërkesë për informacion dhe vënie në dispozicion e dokumentacionit Qendra “BIRN Albania” 14.09.2020 përfunduar nuk ka
1. 13.09.2019 Kërkesë për marrje kopje vendimi 29.09.2019 përfunduar nuk ka
2. 04.10.2019 Kërkesë për informacion mbi njohjen e statusit JUGUNEWS 10.10.2019 përfunduar nuk ka
3. 05.10.2019 Kërkesë për informacion mbi regjistrimin e portaleve 10.10.2019 përfunduar nuk ka
4. 16.04.2019 Kërkesë për informacion mbi mbulimin me fiber optike nga Albania Telecommunication Union (ATU) 20.04.2019 përfunduar nuk ka
5. 23.07.2019 Kërkesë për marrje kopje vendimi 10.08.2019 përfunduar nuk ka

Shënim:

  1. Evidentohet kronologjia e kërkesave.
  2. Evidentohet nisja e shqyrtimit të kërkesës.
  3. Identifikohet lloji i kërkesës.
  4. Reflektohet afati i shqyrtimit të kërkesës dhe nepermjet klikimit njohja me përmbledhjen e përgjigjes.
    (Të dhënat personale anonimizohen në përputhje me ligjin nr.9887, datë 10.03.2008 “Për mbrojtjen e të dhënave personale”)
  5. Ndihmon kërkuesin për të njohur ecurinë e procesit.
  6. Evidenton vlerat monetare për dhënie të dokumentacionit në përputhje me udhëzimet përkatëse.