Regjistri i Kërkesave dhe Përgjigjeve

Regjistri i Kërkesave dhe Përgjigjeve

Nr. Rendor(1)Data e kërkesës(2)Objekti i kërkesës(3)Data e përgjigjes(4)Përgjigje(5)Mënyra e përfundimit të kërkesës(6)Tarifa(7)
120.02.2023Kërkese për faqet e bllokuara20.02.2023Përgjigjia e AKEPE plotëNuk ka
227.02.2023Të dhënat mbi të ardhurat e AKEP03.04.2023Të dhënat për EKIP Mal i ZiE plotëNuk ka
328.02.2023Mbi identifikimin e zotëruesit të domain abc24.al06.03.2023Zotëruesi i domainitE plotëNuk ka

Shënim:

[1] Numri rendor i kërkesave të regjistruara në Regjistrin e Kërkesave dhe Përgjigjeve

[2] Data e regjistrimit të kërkesës

[3] Përmbledhje e objektit të kërkesës duke u anonimizuar sipas parashikimeve ligjore në fuqi

[4] Data e kthimit të përgjigjes

[5] Përmbajtja e përgjigjes duke u anonimizuar sipas parashikimeve ligjore në fuqi

[6] Përgjigja jepet E plotë/ E kufizuar/ E refuzuar/E deleguar

[7] Kosto monetare e riprodhimit (kur është rasti dhe e dërgimit) të informacionit të kërkuar sipas tarifave të publikuar nga autoriteti publik.

Shënim:

[1] Numri rendor i kërkesave të regjistruara në Regjistrin e Kërkesave dhe Përgjigjeve

[2] Data e regjistrimit të kërkesës

[3] Përmbledhje e objektit të kërkesës duke u anonimizuar sipas parashikimeve ligjore në fuqi

[4] Data e kthimit të përgjigjes

[5] Përmbajtja e përgjigjes duke u anonimizuar sipas parashikimeve ligjore në fuqi

[6] Përgjigja jepet E plotë/ E kufizuar/ E refuzuar/E deleguar

[7] Kosto monetare e riprodhimit (kur është rasti dhe e dërgimit) të informacionit të kërkuar sipas tarifave të publikuar nga autoriteti publik.

Nr. Rendor(1)Data e kërkesës(2)Objekti i kërkesës(3)Data e përgjigjes(4)Përgjigje(5)Mënyra e përfundimit të kërkesës(6)Tarifa(7)
118.01.2021Mbi bllokimin e faqeve web te ofrimit te basteve sportive.28.01.2021Mbi proceduren e bllokimit.E plotëNuk ka
220.06.2021Mbi mbulimin me shërbim 4G të Operatorëve Mobile në RSH.29.07.2021Mbi mbulimin me shërbim.E plotëNuk ka
313.07.2021Mbi bllokimin e faqeve të ofrimit të lojrave të fatit.29.07.2021Mbi proceduren e bllokimit.E plotëNuk ka
421.08.2021Mbi rritjen e tarifave për skadimin e numrave me parapagese.02.09.2021Pergjigje mbi procedurën e përcaktimit të tarifave për skadimin e numrave me parapagesë.E plotëNuk ka

Shënim:

[1] Numri rendor i kërkesave të regjistruara në Regjistrin e Kërkesave dhe Përgjigjeve

[2] Data e regjistrimit të kërkesës

[3] Përmbledhje e objektit të kërkesës duke u anonimizuar sipas parashikimeve ligjore në fuqi

[4] Data e kthimit të përgjigjes

[5] Përmbajtja e përgjigjes duke u anonimizuar sipas parashikimeve ligjore në fuqi

[6] Përgjigja jepet E plotë/ E kufizuar/ E refuzuar/E deleguar

[7] Kosto monetare e riprodhimit (kur është rasti dhe e dërgimit) të informacionit të kërkuar sipas tarifave të publikuar nga autoriteti publik.

Nr. Rendor(1) Data e rregjistrimit të kërkesës(2) Objekti(3) Data e kthimit të përgjigjes(4) Statusi i kërkesës(5) Tarifa(6)
Kërkesë për informacion dhe vënie në dispozicion e dokumentacionit  Qendra “BIRN Albania”
1. 12.02.2020 Kërkesë informacion mbi rritjen e tarifave nga operatoret Qendra “Konsumatori Shqiptar”  22.02.2020 përfunduar nuk ka
2. 10.03.2020 Kërkesë për informacion nese ka plan/ strategji per uljen cmimeve te paketa te telefonise fikse dhe levizshme Qendra Respublica 17.04.2020 përfunduar nuk ka
3. 11.05.2020 Kërkesë informacion mbi aksesin ne faqet web pornografike TVT 17.05.2020 përfunduar nuk ka
4. 1.09.2020 Kërkesë për informacion dhe vënie në dispozicion e dokumentacionit Qendra “BIRN Albania” 14.09.2020 përfunduar nuk ka
1. 13.09.2019 Kërkesë për marrje kopje vendimi 29.09.2019 përfunduar nuk ka
2. 04.10.2019 Kërkesë për informacion mbi njohjen e statusit JUGUNEWS 10.10.2019 përfunduar nuk ka
3. 05.10.2019 Kërkesë për informacion mbi regjistrimin e portaleve 10.10.2019 përfunduar nuk ka
4. 16.04.2019 Kërkesë për informacion mbi mbulimin me fiber optike nga Albania Telecommunication Union (ATU) 20.04.2019 përfunduar nuk ka
5. 23.07.2019 Kërkesë për marrje kopje vendimi 10.08.2019 përfunduar nuk ka

Shënim:

  1. Evidentohet kronologjia e kërkesave.
  2. Evidentohet nisja e shqyrtimit të kërkesës.
  3. Identifikohet lloji i kërkesës.
  4. Reflektohet afati i shqyrtimit të kërkesës dhe nepermjet klikimit njohja me përmbledhjen e përgjigjes.
    (Të dhënat personale anonimizohen në përputhje me ligjin nr.9887, datë 10.03.2008 “Për mbrojtjen e të dhënave personale”)
  5. Ndihmon kërkuesin për të njohur ecurinë e procesit.
  6. Evidenton vlerat monetare për dhënie të dokumentacionit në përputhje me udhëzimet përkatëse.